Sprawozdanie roczne z udzielonych zamówień

59

Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, dotyczący zamówień klasycznych, sektorowych oraz zamówień w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności wynika z art. 82 Prawa zamówień publicznych. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania określił Minister Rozwoju i Technologii w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2021 r.

 

Regulacje prawne

Regulacja dotycząca obowiązku corocznego sporządzenia i przekazywania sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych nie została istotnie zmieniona w stosunku do obowiązującej w reżimie poprzedniej ustawy.

Nowością jest wskazana w art. 82 ust. 3 możliwość skorygowania sprawozdania, jeżeli zamawiający stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne. Ustawodawca nie ogranicza czasowo okresu, w jakim zamawiający może stwierdzić konieczność poprawy danych. Przepisy wykonawcze nakazują niezwłoczne dokonanie korekty po stwierdzeniu takiej konieczności – poprzez zmianę, dodanie lub usunięcie danych w przekazanym sprawozdaniu.

Zachowany został dotychczasowy termin przekazania sprawozdania tj. 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Brak wypełnienia obowiązku terminowego przekazania sprawozdania lub jego nieprawidłowa realizacja nie znajduje się w katalogu czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, niemniej jednak stanowi naruszenie ustawy i przepisów wykonawczych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Sprawozdania z zamówień udzielonych w 2021 roku
  • Różnice pomiędzy „nowym” a „starym” sprawozdaniem
  • Sposób przekazania sprawozdania
  • Obowiązek sprawozdawczy przy zamówieniach udzielanych w różnych układach podmiotowych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.