http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłączenie wójta gminy z uwagi na konflikt interesów w zamówieniu typu in-house

150

Udzielanie zamówień publicznych typu in-house nie zwalnia osób, wykonujących czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego z obowiązku składania oświadczeń o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, wyłączających je z postępowania.

Pomimo tego, że zamówienia publiczne in-house udzielane są
w nietypowym trybie, który uniemożliwia wykonawcom „z wolnego rynku” ubiegania się o nie, w praktyce może zachodzić koniczność wyłączenia się osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego.

Dotyczy to osób, które pozostają w bliskich relacjach i/lub w stosunkach podległości (zwierzchności) z przedstawicielami zarządu wykonawcy.

 

UWAGI WPROWADZAJĄCE

Instytucja zamówień in-house, o której mowa w art. 12 Dyrektywy klasycznej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. – z terminem obowiązywania od dnia 1 stycznia 2017 r. w sposób wynikający z przepisów art. 67 ust. 1 pkt 12-15 Prawa zamówień publicznych z 2004 roku, a następnie przeniesiona i doprecyzowana w przepisach art. 214 ust. 1 pkt 11-13 nowej ustawy Pzp.

Wdrożona regulacja zamówień typu in–house w istocie nie zmienia funkcjonującej dotychczas w polskim porządku prawnym regulacji, związanej z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Zagadnienie to reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zgodnie z którą gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 tej ustawy gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • RODZAJE ZAMÓWIEŃ IN-HOUSE
  • KONTROLA I NADZÓR NAD UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH IN-HOUSE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx