http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Potwierdzanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

36

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawową gwarancję udziału w postępowaniu wiarygodnych wykonawców. Ustawodawca nakazał wnikliwe badanie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie okoliczności dotyczących obligatoryjnych podstaw wykluczenia wykonawców. W tej części artykułu zajmiemy się spełnianiem warunków podmiotowych w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji lub zakłócenia konkurencji.

Warunki udziału w postępowaniu są niezbędne do dokonania pierwszego etapu czynności wyboru najkorzystniejszego wykonawcy spośród grupy wykonawców spełniających zarówno obligatoryjne (ustawowe) jak i minimalne (ustalone przez zamawiającego) warunki udziału w postępowaniu.

 

Obligatoryjne podstawy wykluczenia

Podstawową grupą warunków udziału w postępowaniu są okoliczności, których zaistnienie w stosunku do wykonawców powoduje konieczność wykluczenia z postępowania.

Są to podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 i 109 ustawy. Art. 108 wylicza okoliczności, w przypadku których żaden wykonawca nie spełniający tych wymogów nie może zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu. Wykluczeniu podlega między innymi wykonawca, wskazany w przepisie art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, w sytuacji w której:

„w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Przywołany art.85 ustawy dotyczy sytuacji, gdy wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zakres żądania dokumentów
  • Podstawy wykluczenia wykonawców
  • Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
  • Konkluzja

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx