SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KLAUZUL SPOŁECZNYCH

39

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KLAUZUL SPOŁECZNYCH

 

Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych”. W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji rządowej zostali zobowiązani do przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych corocznej informacji o stosowaniu klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 28 lipca 2016 r., obowiązek sprawozdawczy obejmujący postępowania, w których zastosowano klauzule społeczne w brzmieniu nadanym nowelizacją, jest realizowany w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038) wydanego na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy Pzp. W odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 28 lipca 2016 r., informację o stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać, analogicznie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://klauzule.uzp.gov.pl/.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl