Stosowanie klauzul społecznych

37

Statystyki Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach przetargowych pokazują, iż ich poziom wciąż pozostaje niewielki. Potwierdzają to badania ankietowe, przeprowadzone przez Urząd w drugiej połowie 2012 roku oraz dane, zawarte w rocznych sprawozdaniach z funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 93%) przyznała, iż zamówienia publiczne mogą przyczynić się do realizacji celów innych polityk, w tym do osiągania celów społecznych. Takiej samej części respondentów znane były przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych możliwości uwzględniania aspektów społecznych w postępowaniach przetargowych. Z badania wynika jednak, że mimo znajomości przepisów regulujących klauzule społeczne w Pzp, jedynie 19,6% spośród nich uwzględniało aspekty społeczne w organizowanych postępowaniach przetargowych.