Wykluczenie wykonawcy który brał udział w przygotowaniu postępowania

62

Problem wykluczania wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ciągle budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, a stosowanie tego przepisu w praktyce prowadzi często do odwołań, rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą. W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych najprawdopodobniej ulegnie on zmianie, podyktowanej dążeniem do zapewnienia konkurencji pomiędzy wszystkimi wykonawcami, którzy mogą zrealizować dane zamówienie.