Ugoda dotycząca kar umownych

35

W sytuacji ziszczenia się przesłanek uprawniających do naliczenia kary umownej zamawiający nie może odstąpić od jej naliczenia i dochodzenia. W większości przypadków może jednak zawrzeć ugodę co do wysokości naliczonych kar umownych, tym samym polubownie kończąc spór zaistniały w tej materii.

 

WARUNKI MIARKOWANIA KARY UMOWNEJ

Co do zasady w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości  (art. 484 § 1 zd. 1 Kc), nawet jeśli nie poniósł on żadnej szkody.

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r., mającej moc zasady prawnej wyraźnie wskazał, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.

Brak wystąpienia po stronie wierzyciela szkody lub jej niewielki rozmiar może jednak stanowić uzasadnienie dla miarkowania należnych kar.

 

Dłużnik może – na podstawie art. 484 § 2 Kc – żądać zmniejszenia kary umownej, jeżeli:

  • zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane albo
  • kara umowna jest rażąco wygórowana.

Kary umowne nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela. Celem miarkowania kary umownej jest więc przeciwdziałanie dużym dysproporcjom między wysokością zastrzeżonej kary a godnym ochrony interesem wierzyciela. Możliwość miarkowania kary umownej nie może być z góry wyłączona w umowie. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • WYKONANIE ZAMÓWIENIA W ZNACZNEJ CZĘŚCI
  • RAŻĄCE WYGÓROWANIE KARY UMOWNEJ
  • CZY TYLKO SĄD MOŻE MIARKOWAĆ WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ?
  • POLUBOWNE ROZWIĄZANIE SPORU W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  • UGODA W SPRAWIE WYSOKOŚCI KAR UMOWNYCH A NIEDOPUSZCZALNA ZMIANA UMOWY
  • WARUNKI ZAWARCIA UGODY PRZEZ JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • SKUTKI ZAWARCIA UGODY

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.