Unieważnienie umowy i odszkodowanie jako środki ochrony prawnej dostępne po zawarciu umowy

88

 

System odwoławczy w dziedzinie zamówień publicznych – implementowany z dyrektyw 89/665/EWG i 92/13/EWG, zmienionych dyrektywą 2007/66/WE (dalej jako dyrektywy odwoławcze) – gwarantuje zainteresowanym wykonawcom cztery kategorie środków ochrony prawnej: środki tymczasowe, środki korygujące, nieskuteczność umowy oraz odszkodowanie.

Środki tymczasowe oraz środki korygujące znajdują zastosowanie na etapie przed zawarciem umowy, natomiast po udzieleniu zamówienia wykonawcy dysponują środkami zmierzającymi do uznania umowy za nieskuteczną lub roszczeniem odszkodowawczym.

Powiązane artykuły

W przypadku uznania umowy za nieskuteczną zamówienie stanowiące jej przedmiot powraca na rynek konkurencyjny i zainteresowany wykonawca ma szansę złożenia oferty i ubiegania się o…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis