Warunki serwisu dodatkowego jako kryterium oceny ofert przetargowych

37

Wprowadzenie  w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[1] nowych zasad dotyczących oceny ekonomicznej oferty, na podstawie także innych kryteriów niż tylko cena[2], zmusza instytucje zamawiające do bardziej precyzyjnego ujmowania przedmiotu zamówienia na różnych płaszczyznach wartościowania. Ustawodawca wreszcie wyciągnął słuszny wniosek, że posługiwanie się ceną jako jedynym miernikiem oceny korzystności ofert na zamówienie publiczne, prowadzi do zaniżania jakości świadczenia „zwycięskiego” wykonawcy, lub w  niektórych przypadkach do niewykonania przyjętego przez niego zobowiązania. Przedmiot zamówienia oparty na pierwszeństwie kryterium ceny prowadzi do jakości świadczeń wykonawcy poniżej uśrednionego poziomu rynkowego, choć spełniającego minima określone przez zamawiającego w warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Powiązane artykuły


[1](t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp.

[2]Art. 91 ust. 2a wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232)