Wybrane kryteria pozacenowe przy udzielaniu zamówień na systemy informatyczne

42

Wchodząca właśnie w życie nowelizacja[1] w art. 91 ust. 2 stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.

Powiązane artykuły


[1]ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1232.