Wyjątkowe kryteria podmiotowe przy udzielaniu zamówień publicznych

44

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, co do zasady, dwukrotnie podejmuje czynności oceny i wyboru, stosując odpowiednio dobrane kryterium tzn. czynnik służący za podstawę oceny, wyboru lub kwalifikacji. Pierwszy raz – dokonując kwalifikacji wykonawców, celem zweryfikowania ich zdolności do należytego wykonania zamówienia, drugi raz – dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Celem uniknięcia ewentualnego niezrozumienia pierwszy element oceny wykonawców określa się  procedurą badania potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu[1], w drugiej czynności ustawodawca zastosował pojęcie kryterium[2], wskazując np. przepisem art. 91 ust. 1, iż: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Powiązane artykuły


[1]Należy chyba unikać w odniesieniu do wykonawcy pojęcia „nie spełnienia warunku udziału” ponieważ sam fakt, że wykonawca nie potwierdzi w wymagany sposób zaistnienia lub nieistnienia określonych okoliczności nie jest tożsame z tym, iż obiektywnie „nie spełnia warunku udziału”. Np. fakt nieprzedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego nie oznacza, iż wykonawca był prawomocnie skazany za określone przestępstwa.

[2]Dyrektywa 2014/24/UE dla obydwu ocen stosuje to samo pojęcie „kryterium”, przy czym przy wyborze najkorzystniejszej oferty określa je dodatkowo jako „kryteria udzielenia zamówienia”.