Skuteczna weryfikacja potencjału deklarowanego przez osobę wspierającą wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne

50

Formułując warunki udziału w postępowaniu, a następnie badając ich spełnienie, zamawiający weryfikuje, czy wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia i daje gwarancję wiarygodności. Ten cel powinien być uwzględniany przy wykładni wszystkich szczegółowych przepisów, odnoszących się do warunków udziału w postępowaniu. Jego pominiecie będzie prowadzić do wykładni contra legem, która nie może być uznana za prawidłową. Ustawodawca wskazując zasady żądania wykazania się określonym potencjałem przez wykonawców zakreśla jedynie stosowne ramy prawne, pozostawiając zamawiającemu szereg szczegółowych rozstrzygnięć weryfikacyjnych. Działając zatem w tych ramach, zwłaszcza z poszanowaniem zasady proporcjonalności zamawiający określa poziom wymagań wobec wykonawców.