ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA PREZESA KIO

23

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazała się Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uczestnicząca w tym postępowaniu kandydatka na stanowisko Prezesa KIO Małgorzata Jodłowska uzyskała 177,9 pkt. Jest to łączna liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja kwalifikacyjna stwierdziła, iż „Pani Małgorzata Jodłowska spełnia wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) i uzyskała w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów uprawniającą do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej”. Jednocześnie w informacji przypomniano, iż zgodnie z treścią ogłoszenia o wszczęciu konkursu Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 480 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zostać powołany również spośród członków Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” albo złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych działając na podstawie art. 480 ust. 1 ustawy może złożyć do ministra właściwego do spraw gospodarki stosowny wniosek.

 

źródło: gov.pl/web/uzp