Zamówienia w sektorze górniczym

47

Zamawiający z sektora wydobywczego przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniach, jak i wyliczając rodzaje dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców stawianych im warunków, powinni mieć na względzie nie tylko przepisy ustawy, ale przede wszystkim specjalistyczny charakter zamówień wymagających ogromnej wiedzy i doświadczenia, które jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa prac wykonywanych w trakcie realizacji zamówienia. Powyższe czynniki powinny być uwzględniane także przy opisie przedmiotu zamówienia sektorowego. Zgodnie z art. 29 ust.1 – 3 przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie można opisywać go przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.