Zatrzymanie wadium ze względu na nieprawidłowe oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

182

Wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynika potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.
Regułą wyrażoną w przepisie art. 46 ust. 1 Pzp jest zwrot wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli zamawiający nie wykonuje tego obowiązku, popada w opóźnienie, które rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych na podstawie art. 481 § 1 Kc. Zwrot wadium jest jednak możliwy tylko wówczas, gdy ustalone zostanie, że wykonawcy nie można postawić zarzutu jakiegokolwiek zaniedbania przewidzianego w art. 46 ust. 4a. Przepis ten stanowi bowiem wyjątek uprawniający do zatrzymania wadium.

MATERIALNO-PRAWNA PODSTAWA ZATRZYMANIA WADIUM

Na bliższe omówienie zasługuje w szczególności materialno-prawna podstawa do zatrzymania wadium, która zachodzi w przypadku zaniedbania wykonawcy w dostarczeniu zamawiającemu żądanych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
  • brak podstaw wykluczenia…

Radosław Pruszowski

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis