http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych – cz. 3.

46

Pomimo, iż fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność, za nagminną praktykę można uznać obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji istotnych dla weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu czy merytorycznej oceny oferty.

TERMIN NA WNIESIENIE ODWOŁANIA (2)

4. Termin do wniesienia odwołania jest liczony od momentu zawiadomienia wykonawcy o wyborze oferty najkorzystniejszej (zawiadomienie określone art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp), bowiem w tym momencie jest pewne, iż zamawiający zakończył proces badania i oceny ofert, którego elementem jest weryfikacja prawidłowości zastrzeżenia informacji, jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Wyrok KIO z dnia 20 lutego 2012 r.

„Izba nie podziela poglądów, że terminem początkowym wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia oferty przez zamawiającego jest następny dzień po dacie jej złożenia (w tym przypadku 30 stycznia 2012 r.). Termin ten winien być liczony od daty podjęcia czynności przez zamawiającego wobec danej oferty, w tym ostatecznie przez dokonanie jej oceny, bez odtajnienia dokumentów. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykonawca zwraca się o odtajnienie oferty konkurenta, wówczas zamawiający bez zbędnej zwłoki winien przeprowadzić procedurę sprawdzającą i poinformować zainteresowanego o jej wyniku.”

Wyrok KIO z dnia 23 października 2012 r.

„Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy pzp odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx