Kiedy poprawiać „inne omyłki”

74

Ważną regułą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest niedopuszczalność zmiany treści oferty po jej otwarciu. Wyjątek od tej zasady, przewiduje art. 87 ust. 2 Prawa zamówień.
Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie:

  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W Pzp nie znajdziemy definicji legalnej omyłki. „Interpretując pojęcie omyłka należy przede wszystkim przyjąć, że jest to błąd wynikający z niezamierzonego, nieświadomego działania wykonawcy. ”

Pierwszą przesłanką, która musi zaistnieć, aby zamawiający mógł dokonać poprawki w ofercie jest przesądzenie, czy doszło w niej do omyłki. Drugą przesłanką jest to, aby omyłka nie była istotna. Przy jej badaniu konieczne jest wzięcie pod uwagę całokształtu okoliczności sprawy, zarówno z uwzględnieniem następstw i konsekwencji zmian dla treści oferty, jak i z uwzględnieniem samego…