ZMIANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKCIE USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO

207

Wiele kontrowersji i dyskusji w środowisku prawniczym wzbudza ostatnio projekt ustawy o jawności życia publicznego. Jej planowany zakres jest bardzo szeroki obejmując m.in. regulację działalności lobbingowej, obowiązki wprowadzania procedur antykorupcyjnych w przedsiębiorstwach czy też instytucję sygnalisty.

Pomimo tego, iż nadrzędny cel jaki przyświecał projektodawcy ustawy o jawności życia publicznego zasługuje na aprobatę, bowiem wiąże się z dążeniem do wzmocnienia przejrzystości funkcjonowania instytucji państwa, rozwiązania w niej zaproponowane, a w szczególności te, które będą oddziaływać na rynek zamówień publicznych, zasługują na krytykę.

Nowa przesłanka wykluczenia

Autor w projekcie ustawy o jawności przewidział – zgodnie z jej art. 112 pkt 4 – że do katalogu przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 w ust. 1 Pzp po pkt 14 zostanie dodany pkt 14a, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę ukaranego za niezrealizowanie obowiązku (wynikającego z innych projektowanych przepisów) w zakresie opracowania i realnego stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Obowiązek wykluczenia dotyczyć więc będzie wykonawcy, na którego nałożono karę pieniężną za brak wypełnienia obowiązków wynikających z ww. projektu ustawy, mianowicie za brak wprowadzenia procedur antykorupcyjnych, brak ich stosowania lub stosowanie ich w taki sposób, że przedsięwzięte środki…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.