http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH

129

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada radca prawny Joanna Presz-Król, partner w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Gmina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym w sposób szczegółowy uregulowała wymagania dotyczące kierownika robót budowlanych. Wymagała podania w JEDZ i wykazie osób dokładnych informacji dotyczących doświadczenia kierownika. Proszę o informacje, czy zamawiający może żądać w jakikolwiek sposób udokumentowania doświadczenia, np. poprzez przedłożenie kopii dziennika budowy potwierdzającego wpisy do dziennika budowy w określonym czasie? Czy może tych dokumentów żądać na dalszym etapie postępowania np. w efekcie wezwań o wyjaśnienie?

Katalog dokumentów jakich zamawiający może żądać na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Katalog ten ma charakter zamknięty co oznacza, że zamawiający nie jest uprawniony do żądania na potwierdzenie spełnienia warunków udziału innych dokumentów niż literalne wskazane w treści rozporządzenia. Rozporządzenie natomiast nie przewiduje możliwości żądania kopii dziennika budowy. Jedynymi dokumentami, jakich zamawiający może żądać…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx