WYMAGANIA DOTYCZĄCE KIEROWNIKA ROBÓT BUDOWLANYCH

127

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada radca prawny Joanna Presz-Król, partner w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

Gmina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym w sposób szczegółowy uregulowała wymagania dotyczące kierownika robót budowlanych. Wymagała podania w JEDZ i wykazie osób dokładnych informacji dotyczących doświadczenia kierownika. Proszę o informacje, czy zamawiający może żądać w jakikolwiek sposób udokumentowania doświadczenia, np. poprzez przedłożenie kopii dziennika budowy potwierdzającego wpisy do dziennika budowy w określonym czasie? Czy może tych dokumentów żądać na dalszym etapie postępowania np. w efekcie wezwań o wyjaśnienie?

Katalog dokumentów jakich zamawiający może żądać na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia . Katalog ten ma charakter zamknięty co oznacza, że zamawiający nie jest uprawniony do żądania na potwierdzenie spełnienia warunków udziału innych dokumentów niż literalne wskazane w treści rozporządzenia. Rozporządzenie natomiast nie przewiduje możliwości żądania kopii dziennika budowy. Jedynymi dokumentami, jakich zamawiający może żądać…