EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

34

Zatwierdzony przez Parlament Europejski pakiet o wartości 17,5 miliarda euro ma pomóc europejskim regionom w przejściu na zieloną gospodarkę. Chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jest pierwszym filarem mechanizmu wspierającego regiony, branże i pracowników, by można było stawić czoła wyzwaniom związanym z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. Fundusz będzie finansował pomoc w poszukiwaniu pracy, podnoszenie kwalifikacji, zmianę zawodu, a także aktywne włączenie pracowników i poszukujących pracy w miarę przesuwania się gospodarki europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej. Będzie również wspierać mikroprzedsiębiorstwa, inkubatory przedsiębiorczości, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, a także inwestycje w nowe technologie energetyczne, efektywność energetyczną i zrównoważoną mobilność lokalną. Na państwach członkowskich spoczywa obowiązek opracowania planów sprawiedliwej transformacji, w których określone zostaną regiony i terytoria najbardziej potrzebujące transformacji energetycznej. Dofinansowanie uzyskają projekty, które będą koncentrować się na dywersyfikacji gospodarczej, przekształcaniu lub tworzeniu miejsc pracy oraz przechodzeniu na zrównoważoną, neutralną dla klimatu  gospodarkę. Dostęp państw członkowskich do FST będzie uzależniony od przyjęcia przez nie zobowiązań na szczeblu krajowym do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Te państwa, które się na to nie zdecydują będą mogły wykorzystać maksymalnie połowę przyznanych im środków. Unijne współfinansowanie przedsięwzięć określono na maksymalnie 85 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych, 70 proc. dla regionów przejściowych i 50 proc. dla regionów lepiej rozwiniętych.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl