http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podwykonawstwo w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

63

REGULACJE UNIJNE

Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa na poziomie Unii Europejskiej reguluje dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (dalej: dyrektywa obronna).

 

Przyjęcie dyrektywy obronnej stało się konieczne z uwagi na podnoszone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) wątpliwości odnośnie do obowiązku stosowania otwartych procedur konkurencyjnych w przypadku udzielania zamówień w dziedzinie obronności lub bezpieczeństwa. Państwa członkowskie UE wskazywały, że w obowiązujących dyrektywach w sprawach zamówień publicznych i w sprawach zamówień sektorowych brak jest regulacji dostosowanych do udzielania tak specyficznych zamówień.

Skutkiem braku szczególnych regulacji, które miałyby umożliwiać dokonywanie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, było masowe korzystanie przez państwa członkowskie z odstępstwa od reguł rynku wewnętrznego na podstawie postanowień art. 296 TWE (obecnie art. 346 TFUE), a także art. 14 dyrektywy 2004/18/WE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał Sprawiedliwości lub Trybunał) w większości przypadków uznawał takie odstępstwa za nieuprawnione.

 

Celem usunięcia powyższych wątpliwości oraz dostosowania procedur udzielania zamówień do potrzeb rynku obronnego i bezpieczeństwa opracowano regulację mającą w założeniu umożliwić budowę wewnętrznego rynku zamówień obronnych i w dziedzinie bezpieczeństwa opartego na zasadach konkurencji. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • TRANSPOZYCJA PRZEPISÓW DYREKTYWY OBRONNEJ W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx