http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Krótka historia ćwierćwiecza Doradcy

Część pierwsza

 

Wszystko zaczęło się w maju 1997 roku, kiedy na polski rynek wydawniczy, a przede wszystkim do rąk zamawiających i wykonawców, nazywanych wówczas „oferentami”, trafił pierwszy numer naszego miesięcznika. Oczywiście wydarzenie to poprzedzało kilka miesięcy dyskusji, planowania, a niekiedy sporów grupy zapaleńców, którzy zdecydowali się podjąć tę inicjatywę. Dziś, z perspektywy dwudziestu pięciu lat wygląda to zupełnie inaczej, wówczas jawiło się jako przedsięwzięcie ryzykowne i trudne. Pomimo dwuletnich doświadczeń, zamówienia publiczne wciąż były „nowością” w polskiej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, a do tego w wielu środowiskach, przede wszystkim samorządowych, nie wzbudzały, łagodnie mówiąc, entuzjazmu. Pamiętam, jak na regionalnym spotkaniu samorządowców jeden z wójtów sporej gminy powiedział, że „u nas zamówienia publiczne się nie przyjmą”. Jak pokazały następne lata bardzo się mylił, bowiem zamówienia publiczne „przyjęły się” i obecnie miewają się całkiem dobrze, a polski zamówieniowy rynek jest jednym z największych w Europie.

Jednakże aby tak się stało, trzeba było wykonać ogromną pracę – przekonywać, tłumaczyć, wyjaśniać, wreszcie szkolić. Robić to wszystko, co wówczas, nieco górnolotnie, zaczęliśmy nazywać „budowaniem podstaw polskiego systemu zamówień publicznych”. Chcieliśmy w tym „budowaniu” uczestniczyć.

Dlatego też historia miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” to w dużej mierze historia polskiego systemu zamówień publicznych. Nie tylko dlatego, że jesteśmy prawie rówieśnikami, ale przede wszystkim dlatego, że poprzez publikacje zamieszczane na jego łamach nie tylko w nim uczestniczyliśmy, ale także go współtworzyliśmy. Takie były nasze zamierzenia, tak rozumieliśmy swoją misję dwadzieścia pięć lat temu i tak rozumiemy ją dzisiaj.

Aby zobaczyć, czy udało nam się spełniać tę misję zapraszamy Państwa na wycieczkę przez wszystkie numery DORADCY, które się do dzisiaj ukazały, a tak naprawdę – na wycieczkę przez dwadzieścia pięć lat polskiego systemu zamówień publicznych.

 

ROK 1997

Dominującym tematem w pierwszym roku istnienia Doradcy jest nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych autorstwa sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej.

W Dodatku do Nr 1 zaprezentowaliśmy projekt ustawy nowelizacyjnej, a w Dodatku do Nr 2 sprawozdanie z pierwszego czytania tego projektu wraz z komentarzem Andrzeja Banasia, który napisał między innymi:

„dyskusja była ogromnie interesująca i obejmowała szerokie spektrum problemów, związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, choć niektórzy mówcy problemy te postrzegali nieco jednostronnie, na przykład przez pryzmat interesów samorządu terytorialnego. Zdaniem samorządów terytorialnych ustawa utrudnia lub wręcz uniemożliwia realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Dla obrony tej tezy między innymi zaprezentowana została dość skomplikowana wyliczanka, odtwarzająca krok po kroku działania zamawiającego, który z opóźnieniem dowiedział się o wielkości środków przyznanych na budowę szkoły. Z rachunku wynika, że prace projektowe, kosztorysowanie, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postępowanie przetargowe, ewentualne protesty i odwołania, sprawią po podsumowaniu, że realizację inwestycji będzie można rozpocząć u schyłku sezonu budowlanego co oznacza że nie zdąży się przed jego zakończeniem.”

W Dodatku do Nr 3 przedstawiliśmy szczegółową analizę projektu wraz z wnioskami, które, naszym zdaniem, należało uwzględnić w dalszych pracach, a w Dodatku do Nr 4 publikowaliśmy relację z drugiego czytania projektu. W treści tego numeru Ryszard Szostak wyjaśniał, co to są środki publiczne. Pisał między innymi, że mają one

„charakter publiczny niezależnie od przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, gdyż sam budżet jest instytucją publiczną. Bez znaczenia pozostaje to, jaki charakter miały środki budżetowe przed ich zarachowaniem do budżetu. Zarówno bowiem podatki i inne opłaty publiczne, jak i czynsze, darowizny, oraz inne należne „prywatnie” dochody budżetowe stają się publiczne, gdy objęte zostaną budżetem. Stąd np. prywatna darowizna parafii kościelnej na potrzeby gminnej szkoły podstawowej staje się środkiem publicznym po przyjęciu do budżetu, ponieważ szkoła taka jest jednostką budżetową”.

W Nr 5 zamieściliśmy ujednolicony przez nas tekst znowelizowanej ustawy, a także wypowiedzi posłów Krzysztofa Janika oraz Wiesława Szczepańskiego który był przewodniczącym podkomisji d/s projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Stwierdził on między innym, że:

„nowelizacja w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach spełniła oczekiwania posłów, będących autorami projektów ustaw nowelizacyjnych.  Sądzę, że w dużym zakresie spełniła też oczekiwania rządu, reprezentowanego przez Urząd Zamówień Publicznych. (…) Nowelizacja w żaden sposób nie zmieniła  filozofii ustawy uchwalonej w 1994 roku. Stanowi jedynie niezbędną korektę tych jej elementów, które nie wytrzymały próby czasu. Jestem głęboko przekonany, że to, co zrobiliśmy jest znaczącym krokiem w kierunku rozbudowy i umocnienia polskiego systemu zamówień publicznych”.

 

W Nr 6 Janusz Dolecki pisał o „Negocjacjach z zachowaniem konkurencji”,  Ryszard Szostak o „Umowie o dzieło”, a Józef Andrzej Laskowski o „Dokumentowaniu postępowania”. W Nr 7 o trudnościach w realizacji przepisów U E w zakresie zamówień publicznych pisał Olgierd Lissowski, a w Nr 8, ostatnim w tym roku, Janusz Dolecki wyjaśniał tajniki zamówienia z wolnej ręki. Pisał między innymi:

„Użycie przez ustawodawcę  w nazwie tego trybu określenia „wolna ręka” nie oznacza, iż zamawiający ma całkowicie „wolną rękę” i może, wydatkując środki publiczne, postępować wedle własnego uznania. Wręcz przeciwnie – zarówno przesłanki zastosowania tego trybu jak i procedurę postępowania regulują przepisy ustawy. Zamówienia realizowane w tym trybie, podobnie jak w trybach pozostałych, podlegają też przepisom prawa budżetowego.”

 

Część druga

ROK 2006

 

Nr 1 tradycyjnie otwierała rozmowa z Prezesem UZP. Odnosząc się do roku minionego stwierdził, że:

„Był to drugi rok wdrażania nowego Prawa zamówień publicznych, pilnej obserwacji, jak sprawdzają się w praktyce nowe rozwiązania wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych. Czas niezwykle ciekawych doświadczeń i pewnie także satysfakcji, bowiem następowała pozytywna weryfikacja założeń, przyjętych podczas prac nad projektem zmian w przepisach. Był to także okres dynamicznego rozwoju rynku zamówień publicznych, co z kolei zdynamizowało szereg procesów zachodzących na tym rynku.”

Ponadto obszerną analizę „Negatywnych zachowań cenotwórczych w polskim  systemie zamówień publicznych” przedstawił Andrzej Borowicz, o „Wartości zamówienia” pisała Eliza Niewiadomska, a o „Negocjacjach bez ogłoszenia” Krzysztof Padrak. W Nr 2 o „Następstwach prawnych nieważnej umowy o zamówienie publiczne” pisał Ryszard Szostak, o „Stwierdzeniu nieważności umowy” Bogdan Janicki, a o „Dokumentach i załącznikach” w ramach „Dyżuru DORADCY” Marcin Meducki. Zamieszczona też została relacja z prac sejmowej podkomisji, powołanej do pracy nad rządowym projektem nowelizacji Pzp, związanej z obowiązkiem wdrożenia nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. W Nr 3 „Kierunki nowelizacji Prawa zamówień publicznych” przeanalizował Ryszard Szostak, Damian Szczepański pisał o „Dzieleniu zamówienia”, a  o „Sytuacji prawnej wykonawcy” – Józef E. Nowicki.

Nr 4 poświęcony był nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Otwierała go rozmowa z posłem Arturem Zawiszą, przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki, który odnosząc się do zmian wprowadzonych w zakresie środków ochrony prawnej powiedział między innymi:

„są to rozwiązania konieczne, dlatego że jeden potencjalny wykonawca protestuje, ale drugi potencjalny wykonawca nie może wykonać społecznie niezbędnej inwestycji. Przyjęte rozwiązania mają ograniczyć „pieniactwo” niektórych wykonawców, co będzie z korzyścią także i dla nich. Częste bowiem były przypadki długotrwałego, a  także złośliwego blokowaniu inwestycji publicznych przez niektórych pretendujących do ich wykonania.”

Ponadto o „Obliczaniu ceny za roboty budowlane” pisał Olgierd Sielewicz, a oRegulacjach Dyrektora” w rubryce „Samo życie” Halina Olszowska. Tematem Nr 5 był „Wspólny rynek europejski” o którym w rozmowie z DORADCĄ mówił Tomasz Nowakowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Tej problematyce poświęcony był także artykuł Wiktora Jaślana pt. „Europejskie podmioty gospodarcze”. Ponadto w ramach rubryki „Prawnik podpowiada” Damian Szczepański pisał o „SIWZ oraz innych problemach”, a w rubryce „Orzecznictwo” artykuł pt. „Arbitrzy o dokumentach” opublikowała Eliza Grabowska. Nr 6 otwierała relacja z uroczystości wręczenia nagród PUBLICUS za rok 2005, które otrzymali: Redakcja dziennika „Rzeczpospolita”, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A. Ponadto Ryszard Szostak pisał o „Koncentracji postępowania protestacyjno-odwoławczego”, a Andrzej Lus o „Niemożności spełnienia świadczenia”.

W Nr 7 opublikowaliśmy ciekawsze fragmenty Sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2005 r. oraz rozmowę z Jackiem Ambroziakiem – Przewodniczącym Rady Zamówień Publicznych zatytułowaną „Żadnych sensacji nie było”, który zapytany o funkcjonowanie nowego wówczas Pzp powiedział:

„Nowe prawo zostało dobrze przyjęte i nie było wielkich perturbacji związanych z jego stosowaniem. To zasługa pracy informacyjno-edukacyjnej Urzędu, a także szeregu publikacji m.in. w Waszym miesięczniku i dobrej współpracy redakcji „Rzeczypospolitej”, która również i za to otrzymała Honorową Nagrodę PUBLICUS”.

Ponadto Barbara Wysocka opublikowała artykuł pt. „Jakich dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców”, a  Krzysztof Padrak artykuł pt. „Odpowiedzialność cywilna w Prawie ochrony środowiska”. W Nr 8 o „Pełnomocnictwie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” pisała Eliza Grabowska-Szweicer, a w ramach rubryki „Obserwacje” pytanie „Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie?” zadał Andrzej Banaś. W Nr 9 na temat „Uzupełniania dokumentów” w rozmowie z DORADCĄ wypowiedział się wiceprezes UZP Janusz Dolecki o „Dyscyplinie finansów publicznych i protokole postępowania” w rubryce „Prawnik podpowiada” pisał Damian Szczepański, a o „Podwójnej kiszce faszerowanej” w rubryce „Samo życie” Halina Olszowska.

Nr 10 otwierała rozmowa z Prezesem UZP Tomaszem Czajkowskim zatytułowana „Kolejny etap ewolucji systemu”, podczas której powiedział między innymi:  

„W bieżącym roku szczególnie ważnym aspektem zmian w prawie stało się „udrożnienie” i przyspieszenie procesów absorpcji środków unijnych. Obok implementacji nowych przepisów europejskich był to główny cel ostatniej nowelizacji. Oczywiście można się spierać o to, czy etykietka „liberalizacji”, jaka nalepiona została na cały pakiet wprowadzonych wówczas zmian jest dobrym opisem rzeczywistości i czy w ogóle oddaje ona ich istotę”.

Ponadto o „Terminie związania ofertą i wadium” w ramach „Dyżuru DORADCY” pisał Janusz Dolecki, a o „Zmianie terminu realizacji zamówienia” Eliza Grabowska-Szweicer. Tematem Nr 11 była Krajowa Izba Odwoławcza jako projektowana, nowa instytucja w systemie środków ochrony prawnej. Problematyce tej poświęcona była dyskusja redakcyjna, podczas której Prezes UZP Tomasz Czajkowski stwierdził między innymi:

„Kwestią podstawową wydaje się odstąpienie od modelu sądu polubownego przy rozstrzyganiu odwołań, jako swoistej fikcji prawnej. Z powodów zasadniczych model ten nigdy nie przystawał do charakteru sporów występujących w procesie udzielania zamówień publicznych, ponieważ ich rozstrzygnięciem nie może być ugoda, a przyznanie racji jednej ze stron postępowania. Obecni arbitrzy zatem, choć tak określa ich ustawa, faktycznie nie wykonują funkcji „arbitra”, a raczej quasi sędziego, rozstrzygającego spór wyrokiem reformatoryjnym.”

Ponadto o „Informacji banku” pisał Jacek Kaczmarczyk, a o „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” Józef E. Nowicki. Nr 12 poświęcony był planowaniu i finansowaniu zamówień. Otwierał go artykuł Ryszarda Szostaka pt. „Reguły gospodarki finansowej a zamówienia publiczne”. Ponadto o „Zabezpieczeniu należytego wykonania umowy” pisał Krzysztof Padrak, o „Organach i trybach stanowienia wtórnego prawa UE” Wiktor Jaślan, a w rubryce „Samo życie” felieton pt. „Porozmawiajmy o oleju – czyli dialog konkurencyjny” opublikowała Halina Olszowska. (…)

 

 

Część trzecia

ROK 2011

 

Nr 1 poświęcony był zamawianiu usług finansowych. W ramach tego tematu Radosław Pruszowski pisał o „Zewnętrznych instrumentach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle Pzp”, a Marcin Grabiszewski przedstawił „Refleksje o równowadze rynkowej”. Pisaliśmy także o „Zmianie stawek podatku VAT oraz jej konsekwencjach dla zamawiających i wykonawców”. Wypowiadając się na ten temat Wiceminister Finansów Adam Grabowski powiedział:

„Najważniejszym powodem czasowego podniesienia stawek VAT jest dbałość
o stan finansów państwa. Nie możemy bowiem doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i wzrostu deficytu budżetowego, bo mogłoby to prowadzić do  zachwiania stabilnością finansów publicznych.”

Tematem Nr 2 była gospodarka odpadami. O „Nowej koncepcji gospodarowania odpadami komunalnymi” pisał Piotr Świątecki, a o „Stosowaniu Prawa zamówień publicznych w aspekcie przepisów, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Józef Nowicki. Ponadto o „Ubezpieczaniu pracowników w zagranicznej podróży służbowej” pisała Małgorzata Wiśniewska, a o „Zasadzie swobody umów w Prawie zamówień publicznych” Piotr Piątak. W Nr 3 o „Uczestnikach procesu inwestycyjnego” pisał Eugeniusz Bandosz,

o „Zastępstwie inwestycyjnym” Ryszard Szostak, a o  „Rynku usług zastępstwa inwestycyjnego na tle zamówień na inne podobne usługi” Andrzej Borowicz.

Tematem Nr 4 było „Wykorzystanie potencjału innych podmiotów”. O „Podstawowych dylematach” w tym zakresie pisał Józef. A. Laskowski, o „Udostępnianiu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia” Aldona Kowalczyk, a o „Doświadczeniu podmiotów trzecich” Dominik Wojcieszek. Nr 5 poświęcony był zamówieniom publicznym w instytucjach kultury. Zamieściliśmy w nim relację z Kongresu Obywateli Kultury, w tym sprawozdanie z dyskusji panelowej nt. zamówień publicznych realizowanych przez placówki kultury. W rozmowie z DORADCĄ Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz powiedziała:

„Panel dotyczący przepisów o zamówieniach publicznych miał za zadanie pokazać jak wygląda w praktyce ich realizacja po uchwaleniu nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009 roku. Wprowadzone zmiany  zamiast ułatwić prowadzenie działalności kulturalnej, bardzo ją skomplikowały, a w niektórych przypadkach wręcz sparaliżowały. Sprawiły też, że publiczne instytucje kultury przestały stanowić dla artystów i agencji artystycznych wiarygodnych partnerów, mogących konkurować z podmiotami komercyjnymi działającymi na rynku usług artystycznych i kulturalnych.”

W Nr 6 o „Grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych pisała Małgorzata Wiśniewska, o „Uzyskaniu zamówienia publicznego w drodze sukcesji generalnej” Mariusz Kuźma, a o „Centralnym zamawiającym Paweł Przychodzeń. (…)

 

Część czwarta

 

ROK 2014

Tematem Nr 1 były patologie w zamówieniach publicznych. Numer otwierała rozmowa z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem, który powiedział między innymi:

„Do najczęściej występujących nieprawidłowości można zaliczyć na przykład zmowy oferentów, wymianę referencji i gwarancji pomiędzy oferentami, ubieganie się o zamówienie przez podmioty powiązane osobowo i de facto kapitałowo czy odwoływanie się od każdej decyzji zamawiającego co przekłada się na przewlekłość postępowań przetargowych.”

Ponadto o „Granicach niezależności Krajowej Izby Odwoławczej” pisał Mateusz Weber, a o „Konsekwencjach handlu referencjami” Piotr Zatyka.

Nr 2 poświęcony był kontroli zamówień publicznych. W rozmowie z DORADCĄ, zatytułowaną „Najtańsza oferta niesie ze sobą ryzyko” Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk powiedział:

„Oceniając rzeczywistość poprzez pryzmat doświadczeń kontrolnych i szkoleniowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi mogę powiedzieć, że znajomość prawa zamówień publicznych w chwili obecnej jest zdecydowanie wyższa wśród pracowników średniego i podstawowego szczebla samorządu, niż miało to jeszcze miejsce kilka lat temu.”

W temacie numeru o „Kontroli zarządczej w kontekście kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego” pisała Krystyna Sawicka, a o „Zamówieniach publicznych jako przedmiotu kontroli regionalnych izb obrachunkowych” Mateusz Winiarz.

W Nr 3 w artykule zatytułowanym „Potrzeba nowego zdefiniowania systemu zamówień publicznych” Paweł Przychodzeń, Mariusz Kuźma i Jacek Jerka pisali: „system stał się mniej wydolny. Jest obarczony poważnym ryzykiem uzyskiwania rozwiązań niedoskonałych, a co się z tym wiąże, nie daje gwarancji płynnego wprowadzania w krwioobieg gospodarczy środków publicznych, w tym pochodzących w UE. Fiasko wielu dużych projektów infrastrukturalnych, wspomniane bankructwa, połajanki ze strony instytucji europejskich to tylko niektóre z argumentów potwierdzających smutną diagnozę.” Ponadto o „Neutralności technologicznej w informatyce” pisał Grzegorz Bliźniuk, a oPilniej potrzebie kontroli kontroli” w rubryce „Obserwacje” Andrzej Banaś.

W Nr 4 pisaliśmy o Wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającym, że wysokość opłaty od skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej jest niekonstytucyjna, a także o nowych progach wprowadzonych do Pzp. Andrzej J. Laskowski opublikował artykuł „Nowe progi oraz ich konsekwencje”, Ryszard Szostak pisał o „Udzielaniu drobnych zamówień wyłączonych spod przepisów Pzp”, a Mariusz Janik przedstawił oceny uczestników systemu zamówień publicznych dotyczące nowych progów.

Nr 5 poświęcony był zamówieniom w nauce i kulturze po nowelizacji Pzp, dotyczącej tego obszaru. Otwierała go rozmowa z Dyrektorem Teatru Wielkiego Waldemarem Dąbrowskim, zatytułowana „Dobre wieści dla całego świata kultury”. Ponadto artykuł pt. „Nowe zamówienia dla nauki – pierwszy krok reformy” opublikował Michał Żukowski, o „Nowych wyłączeniach stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych” pisała Małgorzata Stachowiak, a o „Stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” – Ilona Zalewska. Nr 6 poświęcony był nowym dyrektywom europejskim. O „Nowej dyrektywie klasycznej” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, o „Nowych trybach w zamówieniach sektorowych” Małgorzata Kartasiewicz, a o „Nowych dyrektywach z punktu widzenia przedsiębiorcy” Marek Kowalski.

Tematem Nr 7 były warunki udziału w postępowaniu. O „Opisie warunku wiedzy i doświadczenia na przykładzie orzecznictwa” pisała Małgorzata Stręciwilk, o proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia” Władysław Iwaniec, a o „Podniesieniu efektywności zamówień publicznych” Grzegorz Lang. W Nr 8 przedstawiliśmy Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2013. Komentarz do Sprawozdania przedstawił Paweł Przychodzeń, a o „Wnioskach i rekomendacjach” zawartych w Sprawozdaniu pisał Włodzimierz Dzierżanowski. Nr 9 poświęcony był kolejnej nowelizacji Pzp. Otwierała go rozmowa z posłanką M.M. Janyską, przewodniczącą Podkomisji ds. nowelizacji Pzp, zatytułowana „Zamówienia będą upraszczane”. Ponadto o „Umowach w sprawie zamówień publicznych po nowelizacji” pisał Jarosław Jerzykowski, a o „Rażąco niskiej cenie” Władysław Iwaniec.

W Nr 10 o „Udzielaniu zamówień publicznych na systemy informatyczne” pisała Irena Skubiszak-Kalinowska, o „Specyfice zamówień na systemy informatyczne” Piotr Zatyka, a o „Statusie podwykonawców w Prawie zamówień publicznych” Przemysław Gogojewicz. Nr 11 poświęcony był orzecznictwu sądów okręgowych. Otwierała go rozmowa z sędzią SO Wiktorem Piberem, Przewodniczącym XXIII Wydziały Gospodarczego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie, zatytułowana „Odpowiedni model postępowania”. Ponadto o „Skutkach upływu terminu związania ofertą w orzecznictwie sądów okręgowych” pisał Jarosław Jerzykowski, a o  „Modernizacji Stadionu Śląskiego” Radosław Pruszowski. Tematem Nr 12 było dwudziestolecie systemu zamówień publicznych. Z tej okazji wypowiedzi DORADCY udzielił wicepremier Janusz Piechociński, w której stwierdził między innymi:

„Budowa systemu nigdy nie będzie zakończona, bowiem tak jak zmieniają się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak będą musiały zmieniać się przepisy regulujące funkcjonowanie zamówień publicznych. Wszystkim uczestnikom tego systemu dziękuję za ich dotychczasową pracę. Przede wszystkim jednak życzę siły i wytrwałości w doskonaleniu tego wspólnego dzieła przez następne lata.”

W związku z dwudziestoleciem wypowiedzieli się także” Adam Szejnfeld, Krzysztof Janik oraz pierwszy Prezes UZP Józef Żuk. W artykule zatytułowanym „Dwadzieścia lat później” Tomasz Czajkowski napisał:

„Wbrew pozorom, wprowadzanie nowych zasad, które miały obowiązywać przy zakupach dokonywanych ze środków publicznych, nie było ani proste, ani łatwe. Mało komu podobały się sztywne, sformalizowane rygory, często postrzegane jako zbędna biurokracja oraz przerost formy nad treścią.”

 

ROK 2015

Nr 1 poświęcony był podstawom systemu zamówień publicznych. O „Źródłach prawa zamówień publicznych” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, o „Przygotowaniu postępowania” Tomasz Czajkowski, a o tym,  „Czy system zamówień publicznych jeszcze istnieje” Jacek Kaczmarczyk. Ponadto o dwudziestoleciu systemu zamówień publicznych wypowiedzieli się: Janusz Dolecki, Aldona Kowalczyk, Paweł Przychodzeń, Olgierd Sielewicz i Ewa Boryczko.  W Nr 2 o „Szacowaniu wartości zamówienia” pisał Władysław Iwaniec, o „Wpływie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na umowy w sprawach zamówień publicznych” Jarosław Jerzykowski, a „O koncepcji wdrażania nowych dyrektyw” Jacek Kaczmarczyk. Nr 3 poświęcony był podstawom uzyskiwania zamówień. O „Warunkach udziału w postępowaniu obowiązujących wykonawców” pisał Andrzej Banaś, o „Zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa w przepisach Prawa zamówień publicznych” Jarosław Jerzykowski, a o „Prawie autorskim w zamówieniach publicznych” Przemysław Gogojewicz. Przedstawiliśmy także „Ocenę funkcjonowania rynku zamówień publicznych po nowelizacji Pzp” Konfederacji Lewiatan.

W Nr 4 przedstawiliśmy rządowy projekt nowego Prawa zamówień publicznych oraz przebieg dyskusji redakcyjnej, dotyczącej tego projektu. Ponadto opublikowaliśmy relację z konferencji naukowej nt. „Wpływu prawa europejskiego na polskie zamówienia publiczne” zorganizowanej na Uczelni  Łazarskiego oraz z  Konferencji Fundacji Republikańskiej pt. „Jak lepiej, efektywnie i transparentnie wydatkować środki nowej perspektywy budżetowej UE.” W Nr 5 poświęcony był kontroli w zamówieniach publicznych. Artykuł „Problem kontroli – stan obecny i przyszłość” opublikował Andrzej Banaś, a  Mariusz Kuźma pt. „Propozycje dotyczące kontroli w projekcie Prawa zamówień publicznych”. Ponadto o „Kazusie zamówienia na obsługę prawną” pisał Arnold Pustkowski, a o „Waloryzacji umów długoterminowych” Marek Kowalski. W Nr 6 o „Nowych  dyrektywach dotyczących zamówień publicznych” pisał Włodzimierz Dzierżanowski, „O urzędowej koncepcji nowego prawa zamówień publicznych – krytycznie” Ryszard Szostak, o „Wpływie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kształtowanie się regulacji prawnych w dziedzinie zamówień publicznych” Aleksandra Sołtysińska, a „Regulacjach dotyczących podwykonawstwa w przepisach unijnych i ustawodawstwie krajowym” Magdalena Bielikow-Kucharska.

Nr 7 otwierała rozmowa z Magdaleną Grabarczyk, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, zatytułowana „Prawny status członków KIO oraz niezależność Izby”.  Dalej prezentowaliśmy „Stanowisko Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej wobec projektu ustawy Prawo zamówień publicznych” oraz „Stanowisko środowiska budowlanego”, które przedstawił Aleksander Krupa. Ponadto Zrinka Perčić pisała o „Elastyczności w realizacji zamówień”, a Dariusz Koba o „Kryteriach oceny ofert”. W Nr 8 opublikowaliśmy najważniejsze fragmenty „Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku” oraz „Informacji o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2014 roku”. Do treści Sprawozdania odnieśli się Dariusz Koba i Piotr Zatyka. Ponadto przedstawiliśmy „Stanowisko Związku Pracodawców Business Centre Club w sprawie projektu nowelizacji ustawy  Prawo zamówień publicznych” oraz „Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej” do tego projektu. Nr 9 poświęcony był klauzulom społecznym w zamówieniach publicznych. Opublikowaliśmy „Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania klauzul społecznych”, Zrinka Percić pisała „Jak rozumieć i jak stosować klauzule społeczne”, Wojciech Adamczyk o „Zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę”, a  Daria Świerblewska o „Zamówieniach publicznych w kontekście ochrony podstawowych praw człowieka w miejscu pracy”.

Tematem Nr 10 były kierunki modernizacji Prawa zamówień publicznych. O „Toku czynności przetargowych na tle wymagań europejskiego prawa zamówień publicznych” pisał Ryszard Szostak, o „Statusie prawnym Krajowej Izby Odwoławczej w nowym ujęciu” Małgorzata Stręciwilk, a o „Zaskarżaniu przez beneficjentów środków europejskich uchybień popełnianych przez instytucje zarządzające lub pośredniczące” Monika Ziółkowska. W Nr 11 o „Prawnej ochronie aktywów informacyjnych przedsiębiorstwa” pisał Marek Ryszkowski, o „Tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie przeglądu orzecznictwa za lata 2012 – 2015” Tomasz Cygan, o „Wyjątkowych kryteriach podmiotowych przy udzielaniu zamówień publicznych” Janusz Dolecki, a o „Skutecznej weryfikacji potencjału deklarowanego przez osobę wspierającą wykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne” Włodzimierz Dzierżanowski. Tematem Nr 12 była odpowiedzialność kierownika zamawiającego. O „Odpowiedzialności za nieprawidłowości w procesie przygotowania i udzielania zamówienia” pisał Władysław Iwaniec, o „Zakresie odpowiedzialności kierownika zamawiającego oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu” Radosław Pruszowski, a o „Odpowiedzialności karnej, cywilnej i finansowej” Mariusz Kuźma. W felietonie zatytułowanym „Druga strona odpowiedzialności” Redaktor Naczelny pisał:

„Wielość i różnorodność kontroli, częsta niespójność przepisów i niejednolitość w ich interpretowaniu, a nade wszystko towarzysząca postępowaniom o zamówienia publiczne atmosfera podejrzliwości stawia kierowników zamawiających przed niezwykle trudnym wyborem: na wszelkie możliwe sposoby „zabezpieczać się” przed odpowiedzialnością, czy postępować odpowiedzialnie. Wybrać bezpieczny oportunizm, czy ryzykowny często racjonalizm.”

 

ROK 2016

Nr 1 poświęcony był zamówieniom In-house. Otwierała go rozmowa z Pawłem Przychodzeniem, Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych KPRM, zatytułowana „Efektywność usług i realne oszczędności”. Omówiliśmy „Zamówienia in-house w przepisach nowej dyrektywy klasycznej oraz w projekcie nowelizacji Pzp”, a ponadto o „Zamówieniach in-house w nowych dyrektywach” pisał Artur Kawik, o „Zamówieniach in-house na tle nowych rozwiązań normatywnych” Henryk Nowicki, a o „Udzielaniu zamówień in-house na gruncie nowej dyrektywy klasycznej (art. 12 ust. 1)” Andrzej Czerniak.

W Nr 2 zamieściliśmy rozmowę z nowo powołaną Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzatą Stręciwilk, zatytułowaną „Dobrze służyć rynkowi zamówień publicznych”, podczas której powiedziała miedzy innymi:

„będę starała się dobrze realizować misję Urzędu, jaką jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych oraz zapewnienie przedsiębiorcom niedyskryminującego dostępu do zamówień. Ogromnie też liczę na nowe otwarcie i kredyt zaufania dla Urzędu całego środowiska zamówień publicznych. Mam nadzieję osiągnąć powyższe zamierzenia dzięki współpracy i dialogowi ze wszystkimi, dla których sprawne funkcjonowanie systemu zamówień  publicznych w Polsce jest ważne. Będę się również starała przekonywać do tego, aby przywrócić dotychczasową, należną pozycję Urzędu w procesie tworzenia regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych”.

Ponadto o „Monitoringu i analizie rynku zamówień publicznych” pisał Tomasz Czajkowski, o „Przydatności analizy rynku zamówień publicznych” Marcin Tumanow, a o tym, „Jak zdobyć wiedzę o rynku zamówień publicznych na skróty” Tomasz Włodarski

W Nr 3 o „Konstrukcji umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych” pisała Ewa Wiktorowska. o „Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych” Jacek Lachner i Michał Łuc, a o „Przetargowym obowiązku zawarcia umowy o zamówienie publiczne w nowym ujęciu” Ryszard Szostak.

Nr 4 poświęcony był nowelizacji Pzp implementującej nowe dyrektywy. Przedstawiliśmy rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, Komunikat dotyczący obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE  z dnia 26 lutego 2014 roku oraz Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. „Przegląd projektowanych zmian w Prawie zamówień publicznych” przedstawił Ryszard Szostak. Nr 5, podobnie jak Nr 4, poświęcony był nowelizacji implementującej dyrektywy. Przedstawiliśmy i omówiliśmy uchwaloną nowelizację, do której odniósł się Janusz Dolecki w artykule „Kilka uwag w sprawach istotnych”. Ponadto o „Nienależytym wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” pisała Agnieszka Wiśniewska-Celmer, a o „Katalogach elektronicznych jako nowym sposobie kontraktowania” Grzegorz Wicik. W Nr 6 zamieściliśmy „Stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej” w sprawie nowelizacji Pzp, a ponadto o „Zmianach dotyczących utajniania informacji i dokumentów” pisała Agnieszka Gilowska, o „Statusie drobnych zamówień trans granicznych w ramach  glosy do wyroku TSUE” Anna Szymańska, o „Weryfikacji podwykonawców” Włodzimierz Dzierżanowski, a o „Konsekwencjach błędnego tłumaczenia dyrektyw” Janusz Dolecki.

Nr 7 poświęcony był nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Otwierała go rozmowa z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariuszem Haładyjem, zatytułowana „Nowelizacja trudna, ale konieczna” oraz z Prezes UZP Małgorzatą Stręciwilk, zatytułowana „Czas na dobre wdrożenie nowych przepisów”. Mariusz Haładyj powiedział między innymi:

„Nowelizacja realizuje dwa cele. Pierwszy to oczywiście wdrożenie do naszego prawa unijnych dyrektyw. Drugi cel to pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument polityki gospodarczej i społecznej. Czyli w praktyce chodzi o to, aby państwo było inteligentnym zamawiającym, który nie tylko chce wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale przez to także wspiera rozwój przedsiębiorstw, w tym ułatwia małym i średnim firmom udział w przetargach oraz promuje innowacyjność i stabilne miejsca pracy”.

Zamieściliśmy także wypowiedź Zygmunta Frankiewicza, prezesa Związku Miast Polskich zatytułowaną „Niezadowalający kompromis” a ponadto o „Zmianach w zamówieniach sektorowych” pisały Aldona Kowalczyk i Anna Szymańska, a o „Zamówieniach in-house” Wojciech Hartung.

W Nr 8 zamieściliśmy fragmenty Sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku oraz wypowiedź Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk zatytułowaną „Szeroka i kompleksowa analiza systemu”. Do treści Sprawozdania odnieśli się Andrzej Józef Laskowski i Piotr Zatyka, a o „Wskazaniu oznakowania w określeniu przedmiotu zamówienia” pisał Jarosław Balcewicz. W Nr 9 pisaliśmy o nowych aktach wykonawczych. Między innymi o „Nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów” pisał Dariusz Koba, a o „Protokole i ogłoszeniu” Piotr Zatyka.

W Nr 10 o „Nowej ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w systemie zamówień publicznych” pisał Grzegorz Lang, a o „Wartość umowy koncesji” Ewa Wiktorowska. Ponadto przedstawiliśmy „Kolejne zmiany w przepisach Prawa zamówień publicznych” oraz „Decyzję Komisji Europejskiej w sprawie stosowania art. 34 i art. 35 dyrektywy sektorowej”. Tematem Nr 11 były klauzule społeczne. Przedstawiliśmy wyniki monitoringu stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych za 2015 r., a ponadto o „Klauzulach społecznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych” pisał Dariusz Koba, a o „Klauzulach społecznych w teorii i w praktyce” Piotr Zatyka. Nr 12 poświęcony był informatyzacji zamówień publicznych. O „Wzorcowych klauzulach w umowach IT” pisali Xawery Konarski i Agnieszka Wachowska, a o „Nowej odsłonie aukcji elektronicznej” Agnieszka Matusiak i Mateusz Kordowina. Ponadto zaprezentowaliśmy „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ”. W felietonie wstępnym, zatytułowanym „Potrzeba czy konieczność” Tomasz Czajkowski pisał:

„wdrożenie kompleksowych rozwiązań, informatyzujących system zamówień publicznych, już dawno przestało być jedynie potrzebą, bowiem jest nie cierpiącą zwłoki koniecznością.”

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx