http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe progi unijne oraz ich równowartość w złotych

20 315

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski z dnia 11 stycznia 2021 r. pod pozycją 11 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

 

ŚREDNI KURS ZŁOTEGO

Zgodnie ze wskazanym wyżej Obwieszczeniem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str. 1) wynosi 4,2693.

 

AKTUALNE PROGI UNIJNE

W załączniku do obwieszczenia ogłoszone zostały aktualne progi unijne, ich równowartości w złotych oraz równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

Progi określone w art. 4 dyrektywy 2014/24/UE oraz ich równowartości w złotych:

1) w przypadku zamówień klasycznych, o których mowa art. 7 pkt 33 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych – próg wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

2) w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy, będących jednostkami sektora finansów publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także przez zamawiających publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy, będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – próg wynosi 139 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 593 433 zł; w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających działających w dziedzinie obronności, próg ten dotyczy wyłącznie zamówień na produkty objęte załącznikiem III dyrektywy 2014/24/UE;

3) w przypadku udzielania zamówień klasycznych na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających publicznych, innych niż określeni w pkt 2 – próg wynosi 214 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł; próg ten stosuje się także do zamówień publicznych na dostawy udzielanych przez zamawiających określonych w pkt 2 działających w dziedzinie obronności, gdy zamówienia te dotyczą produktów nieobjętych załącznikiem III dyrektywy 2014/24/UE;

4) w przypadku zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 pkt 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających publicznych – próg wynosi 750 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł.

 

Progi określone w art. 13 dyrektywy 2014/24/UE oraz ich równowartości w złotych

1) w przypadku zamówień klasycznych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy – próg wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

2) w przypadku udzielania zamówień klasycznych na usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy, oraz które związane są z zamówieniem na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 1 – próg wynosi 214 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 913 630 zł.

 

Progi określone w art. 15 dyrektywy 2014/25/UE oraz ich równowartości w złotych

1) w przypadku udzielania zamówień sektorowych, o których mowa w art. 7 pkt 35 ustawy na dostawy i usługi lub organizowania konkursów przez zamawiających sektorowych – próg wynosi 428 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł;

2) w przypadku zamówień sektorowych na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających sektorowych – próg wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł;

3) w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 392 ust. 1 ustawy, udzielanych przez zamawiających sektorowych – próg wynosi 1 000 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł.

 

Progi określone w art. 8 dyrektywy 2009/81/WE oraz ich równowartości w złotych

1) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na dostawy i usługi udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – próg wynosi 428 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł;

2) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 pkt 36 ustawy, na roboty budowlane udzielanych przez zamawiających publicznych lub zamawiających sektorowych – próg wynosi 5 350 00 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

 

Równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie Prawo zamówień publicznych

Kwota, o której mowa w:

1) art. 30 ust. 4 ustawy, wyrażona jako 80 000 euro, stanowi równowartość kwoty 341 544 zł;

2) art. 359 ustawy, wyrażona jako 750 000 euro, stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł;

3) art. 30 ust. 4, art. 392 ust. 1 i art. 613 ust. 3 ustawy, wyrażona jako 1 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł;

4) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 2 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 10 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 42 693 000 zł;

5) art. 108 ust. 2, art. 220 ust. 1 pkt 2, art. 446 ust. 1 pkt 3, art. 593 ust. 2, art. 613 ust. 2 pkt 1 oraz art. 620 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, wyrażona jako 20 000 000 euro, stanowi równowartość kwoty 85 386 000 zł.

 

PRÓG DOTYCZĄCY UMÓW KONCESJI

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji, opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 8 stycznia 2021 r. pod pozycją 6 aktualny próg unijny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.) wynosi 5 350 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 22 840 755 złotych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalony na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, tak jak w przypadku zamówień publicznych wynosi 4,2693.

 

Opr. Red.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx