http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasada bezstronności i obiektywizmu w świetle dyscypliny finansów publicznych

1 802

Zasada bezstronności i obiektywizmu, wyrażona expressis verbis w art. 7 ust. 2 Prawa zamówień publicznych oznacza, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia muszą wykonywać osoby, zapewniające bezstronność i obiektywizm. W systemie zamówień publicznych zasadę tę należy uznać za podstawową. Ewentualny brak zachowania obiektywizmu i bezstronności osób występujących po stronie zamawiającego wpływałby negatywnie na zachowanie uczciwej konkurencji i równości traktowania wykonawców.  W doktrynie przyjmuje się,  iż jednym z najpoważniejszych problemów, który w znacznej mierze wpływa na poprawność wyboru oraz prowadzenia postępowania jest odpowiedni dobór ludzi, przygotowujących i prowadzących postępowanie. Muszą to być osoby przygotowane merytorycznie, a w szczególności odpowiedzialne i niepodatne na korupcję. Dobrym wobec tego rozwiązaniem, idącym w kierunku doboru odpowiedniego czynnika ludzkiego do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest ustawowy obowiązek powoływania komisji przetargowych, a w ślad za nim prawna możliwość przygotowania w każdej jednostce podstawowych zasad, na podstawie których będą prowadzone postępowania.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx