http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane

2 599

Obliczenia wartości szacunkowej roboty budowlanej można dokonać dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej albo programu funkcjonalno-użytkowego (PFU). Wynika to wprost z art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

 

Art. art. 34 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (poprzednio art. 33 ust. 1) stanowi, iż: „Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 

1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.”

 

W porównaniu z poprzednim stanem prawnym w nowym Pzp wyrażenie: „na etapie opracowania dokumentacji projektowej” zastąpiono wyrażeniem „na podstawie dokumentacji projektowej”, a także dopisano: oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót” (STWiORB). Zmiana ta nie wpływa na praktyczne stosowanie tego przepisu.

 

Art. 30 ust. 3 (poprzednio art. 33 ust. 2) stanowi, iż „Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
  • OPINIA UZP
  • KOSZTORYS INWESTORSKI
  • PODSTAWA SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
  • SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOTY BUDOWLANEJ
  • SUMOWANIE ZAMÓWIEŃ
  • KONKLUZJE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx