http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Oferty nieporównywalne

1 434

Nieporównywalność ofert jest jedną z przesłanek unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Unieważnienie takie jest obligatoryjne bowiem sytuacja taka stanowi niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Aby zdefiniować nieusuwalną wadę postępowania należy odwołać się do podstaw unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 146 ust. 6 Pzp. W postępowaniu musi wystąpić wada polegająca na dokonaniu przez zamawiającego czynności z naruszeniem przepisów ustawy lub na zaniechaniu dokonania czynności, które narusza przepisy ustawy. Dodatkową przesłanką jest to, że czynność lub zaniechanie czynności musi mieć wpływ na wynik postępowania albo tylko potencjalnie mogłaby mieć wpływ.

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy zostaną złożone oferty nie dające się porównać.

Według Słownika Języka Polskiego „porównywalny” to taki, który jest podobny do innego na tyle, aby można go z nim porównać. W przypadku zamówień publicznych, oferty muszą być porównywalne, przedmiot zamówienia musi być porównywalny, obejmować ten sam zakres, wykonawcy oferujący ten sam przedmiot zamówienia muszą spełniać takie same warunki udziału w postępowaniu, itd.

 

Przykład pierwszy

W sprawie zakończonej wyrokiem KIO z dnia 30 maja 2016r.  zamawiający w SIWZ określił wymóg podania w ofercie jedynie ceny brutto, bez określenia stawki podatku VAT oraz bez wskazywania ceny netto. Podobnie skonstruowano zapisy wzoru umowy. Po złożeniu ofert zamawiający, odwołując się do przepisu art. 87 ust. 1 Pzp, wezwał każdego z wykonawców do wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert w zakresie odnoszącym się w szczególności do zastosowanej przez każdego z wykonawców stawki podatku VAT. Jeden z wykonawców wyjaśnił, że zastosował stawkę 23%. Drugi z wykonawców oświadczył, że zastosował „stawkę 23% oraz stawkę »zw.«”. Trzeci z wykonawców stwierdził jedynie, że „cena oferty obejmuje podatek od towarów i usług, Wykonawca prawidłowo wyliczył cenę brutto oferty, która jest kompletną, jednoznaczną i ostateczną”.

Zamawiający unieważnił więc prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, ponieważ stwierdził, że poszczególni wykonawcy dokonali różnej klasyfikacji usług oraz różnej klasyfikacji podatkowej a w konsekwencji w różny sposób obliczyli cenę oferty.

Złożone oferty są nieporównywalne, a to z kolei wynika z zastosowanej przez poszczególnych wykonawców różnej interpretacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielonych przez zamawiającego wyjaśnień do SIWZ. Zamawiający twierdził, że zapisy SIWZ były na tyle nieprecyzyjne i niejednoznaczne, że pomimo udzielonych wyjaśnień, doprowadziły do złożenia nieporównywalnych ofert, a w konsekwencji uniemożliwiły wybór najkorzystniejszej oferty…

 

Autor: Anna Wojtczyk

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx