http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podmiot trzeci a podwykonawca

1 423

Zgodnie z przepisem art. 118 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o potencjał własny, ewentualnie konsorcjum lub podmiotu trzeciego. Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego może dotyczyć spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

 

UWAGI WSTĘPNE

 

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może posłużyć się potencjałem podmiotu trzeciego jedynie w odniesieniu do niektórych warunków udziału w postępowaniu. Są to: sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa.

Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby wówczas, gdy podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności były wymagane (art. 118 ust. 2).

Powołane przepisy w sposób jednoznaczny rozstrzygają, że w przypadku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posłużenie się potencjałem podmiotu trzeciego nie rodzi po stronie tego podmiotu obowiązku zapewnienia jakiegokolwiek udziału w realizacji zamówienia. Okoliczność ta nie budzi wątpliwości również z tej przyczyny, że tego rodzaju regulacja byłaby nieadekwatna do charakteru przedmiotowego warunku. Jednakże w tych okolicznościach jest możliwe posłużenie się przez wykonawcę podwykonawcą dla realizacji określonej części zamówienia, niezależnie od tego, że występuje podmiot trzeci udostępniający zasoby w określonym zakresie.

Natomiast szczególne rozwiązanie zostało przyjęte w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w aspekcie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Skorzystanie przez wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego w zamówieniu na roboty budowlane lub usługi wiąże się z obowiązkiem wykonania przez podmiot trzeci robót budowlanych lub usług, do realizacji których jego zdolności, na które powołał się wykonawca, są wymagane. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • ZAANGAŻOWANIE PODMIOTU TRZECIEGO W REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
  • UWAGI KOŃCOWE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx