RYNEK – Udział Polski w rynku europejskim

36

W 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) opublikowano ogółem 174.723 ogłoszenia o przetargach. 128.180 (73,36%) postępowań ogłosiły „stare” kraje członkowski UE, 46.552 (26,64%) „nowe” kraje członkowskie. Do końca maja bieżącego roku w TED zamieszczone zostały 70.303 ogłoszenia, z tego 51.957 (73,90%) ogłosiły „stare” kraje członkowskie, 18.346 (26,10%) – nowi członkowie Unii Europejskiej.

W statystyce tej Polska plasuje się na wysokiej pozycji. W roku 2012 polscy zamawiający opublikowali 21.547 ogłoszeń o przetargach i konkursach, w roku 2013 23.144 ogłoszenia, a w pierwszych pięciu miesiącach roku bieżącego 8.698 ogłoszeń. W roku 2013 „polskie” ogłoszenia stanowiły około 13% wszystkich ogłoszeń, opublikowanych przez kraje unijne i około 50% ogłoszeń, zamieszczonych przez „nowe” kraje członkowskie. Na zbliżonym poziomie wskaźniki te utrzymują się w roku bieżącym.

Wśród ogłoszeń, zamieszczonych przez polskich zamawiających nieco ponad 96% dotyczyło postępowań wszczynanych w trybie przetargu nieograniczonego, 2,71% postępowań wszczynanych w trybie przetargu ograniczonego, 0,42% negocjacji z ogłoszeniem, 0,13% dialogu konkurencyjnego i 0,13% konkursu. Przeważały zamówienia na dostawy –  50,64%, usługi stanowiły 41,99%, a roboty budowlane zaledwie 7,37% ogółu „polskich” zamówień.

W roku ubiegłym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 23.993 (w roku 2012 – 24.503) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz o wynikach konkursu.

Do końca maja bieżącego roku polscy zamawiający opublikowali 9.325 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu. 53ogłoszenia dotyczyły udzielonych zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Większość zamówień udzielonych zostało w trybie przetargu nieograniczonego – 85,12%. Pozostałe stosowane procedury: negocjacje bez ogłoszenia (w tym wolna ręka) – 9,82%, negocjacje z ogłoszeniem – 1,50%, przetarg ograniczony – 3,16%, dialog konkurencyjny – 0,05%, konkurs – 0,33%.

W roku minionym polscy zamawiający przyznali 704 zamówienia wykonawcom zagranicznym (2,93% wszystkich udzielonych zamówień), a w pierwszych pięciu miesiącach roku bieżącego – 307 zamówień (3,29% wszystkich udzielonych zamówień). 

Powiązane artykuły

 

 

 

Opr. na podstawie materiałów

publikowanych na portalu UZP

www.uzp.gov.pl