Zachowanie uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia w orzecznictwie

37

Określone w Prawie zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców stanowią, obok innych zasad zawartych w rozdziale 2, fundament systemu zamówień publicznych. Stanowiły one także podstawowy wyznacznik przygotowania i przeprowadzania postępowań pod rządami przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Obowiązek zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ciąży na zamawiającym zarówno na etapie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania. Powinien on na każdym etapie postępowania zwracać uwagę na możliwość naruszenia powyższych zasad i zaniechać bądź anulować wszelkie czynności, które sprawiły, iż do takich naruszeń doszło lub mogło dojść. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Nie można go także opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.