Nazwy własne i określenie równoważności w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

179

Zasadą w systemie zamówień publicznych jest zakaz opisywania przedmiotu  zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Aby skorzystać z wyjątku od powyższej zasady, konieczne jest ustalenie, czy przypadek jest uzasadniony specyfiką przedmiotu zamówienia i czy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Ciężar udowodnienia przesłanek uzasadniających odstępstwo od zakazu posługiwania się znakami towarowymi spoczywa na zamawiającym (stosownie do art. 14 Pzp w zw. z art. 6 Kodeksu cywilnego). W sytuacji, kiedy nie zachodzą przesłanki do skorzystania z odstępstwa od tej zasady, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych, patentów i pochodzenia. Jeżeli więc dokumentacja (i/lub STWiOR) zawiera nazwy własne, a nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający może opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, powinien dokonać stosownego sprostowania treści dokumentacji.