http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Stosowanie art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławcze

59

Jedną z kluczowych kwestii, będącą przedmiotem rozważań KIO zarówno w roku ubiegłym, jak i bieżącym było badanie podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1a, wprowadzonego nowelizacją Prawa zamówień publicznych z dnia 25 lutego 2011 r. Przepis ten ma następujące brzmienie: „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości umowy.” U źródeł wprowadzenia tego przepisu leżała chęć zapobieżenia sytuacji, którą dopuszczał dotychczasowy stan prawny. Przed wprowadzającą go nowelizacją wykluczenie wykonawcy, ze względu na wadliwą realizację kontraktu, mogło nastąpić jedynie po wydaniu prawomocnego wyroku sądowego (art. 24 ust. 1 pkt. 1), poprzedzonego zazwyczaj dwuinstancyjnym i długotrwałym postępowaniem sądowym.  Zatem, z wyjątkiem przypadku wskazanego w tym przepisie, zamówienie mogło zostać udzielone wykonawcom, z którymi zamawiający uprzednio rozwiązał umowę z powodu jej nierzetelnej realizacji.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx