Zamówienia publiczne po czterech miesiącach 2019 roku

29

W okresie czterech miesięcy 2019 r. opublikowano 110.750 ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 86.552, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 24.197. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 119.927 ogłoszeń (o 9.177 więcej niż w roku bieżącym) –  w BZP 95.685  (o 9.132 więcej), w TED – 24.242 (o 45 więcej).

 

Ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 43.585, w tym w BZP 35.962, w TED 7.623. W okresie pierwszych czterech miesięcy roku ubiegłego ogłoszeń o zamówieniu opublikowano 50.873, w tym w BZP 42.405 i w TED 8.468.

Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 43.375, z tego  w Biuletynie Zamówień Publicznych 34.322, a w TED 9.053. Dla porównania – w okresie pierwszych czterech miesięcy roku 2018 ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano 45.690 (BZP 36.830, TED 8.860).

Liczbę ogłoszeń o udzielonych zamówieniach opublikowanych w TED w latach 2018 – 2019 przedstawia poniższy diagram:

Diagram ze str. 2 załączonego materiału – „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2018 – 2019)”

Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w okresie pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku aktywność zamawiających była nieco mniejsza, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Postępowania wszczęte według rodzaju zamówienia

Rodzaj zamówienia BZP TED Ogółem
Roboty budowlane 40,79% 9,07% 35,19%
Dostawy 33,39% 49,77% 36,29%
Usługi 25,82% 41,16% 28,52%

 

Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,48% i 98,42%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,21% postępowań poniżej progów oraz w 1,22% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,27% postępowań powyżej progów unijnych.

Wśród zamówień udzielonych na pierwszym miejscu znajdują się dostawy (40,08%), na drugim – usługi (37,21%) i na trzecim roboty budowlane (22,71%).

Stosowane przez zamawiających kryteria oceny ofert kształtowały się w sposób następujący.

 

Dane z ogłoszeń publikowanych w BZP i TED

 

Kryterium

Odsetek postępowań
Roboty

budowlane

Dostawy Usługi Ogółem
BZP TED BZP TED BZP TED BZP TED
Cena jako jedyne

kryterium

2% 17% 23% 27% 13% 31% 10% 27%
Cena i inne kryteria 98% 83% 77% 73% 87% 69% 90% 73%

 

Podobnie jak w minionych miesiącach na niskim poziomie utrzymuje się konkurencyjność postępowań. Średnia liczbę ofert składnych i odrzucanych w jednym postępowaniu przedstawia się następująco:

Rodzaj zamówienia Liczba ofert
składanych odrzucanych
Roboty budowlane 3,67 1,73
Dostawy 2,05 1,36
Usługi 2,36 1,47
Średnio 2,38 1,48

 

W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku polscy zamawiający udzielili wykonawcom zagranicznym 304 zamówień, natomiast w tym okresie polscy wykonawcy na rynkach innych państw unijnych uzyskali 29  kontraktów.

 

 

Opr. na podst.

Biuletynu Informacyjnego

UZP Nr 4/2019

www.uzp.gov.pl