Zasada proporcjonalności w prawie oraz orzecznictwie europejskim

50

Zasada proporcjonalności stanowi obecnie, obok zasady równego traktowania i niedyskryminacji, jedną z traktatowych zasad ogólnych. Została rozwinięta zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości), jak i w postanowieniach traktatów. Trybunał Sprawiedliwości wypracował zarówno kryteria proporcjonalności, jak i obszary ich stosowania[1].

 

Hanna Talago-Sławoj

[1]J. Maliszewska-Nienartowicz, Rozwój zasady proporcjonalności w europejskim prawie wspólnotowym, Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2006 r., nr 1 s. 59-80.