http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wykładnia pojęcia „znaczących lub uporczywych niedociągnięć w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy”

12

Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. w sprawie C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA, (ECLI:EU:C:2019:826).

 

Wyrok będący przedmiotem glosy porusza problematykę fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na rozwiązanie z wykonawcą wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne, z powodu częściowego podwykonawstwa niezgłoszonego zamawiającemu.

 

STAN FAKTYCZNY

Gmina Râmincu Vâlcea (Rumunia) zawarła umowę w przedmiocie wykonania roboty budowlanej w zakresie remontu i modernizacji obiektu rekreacyjnego z tymczasowym związkiem przedsiębiorstw (dalej zwanym „konsorcjum nr 1”), na czele którego stała Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA (dalej: „Delta”). Zamawiający rozwiązał tę umowę z uwagi na naruszenie jej postanowień, tj. zlecenie przez wykonawcę znacznej części robót podwykonawcy, bez uzyskania uprzedniej zgody gminy. W konsekwencji gmina Râmincu Vâlcea złożyła na platformie internetowej Elektronicznego Systemu Zamówień Publicznych oświadczenie, że umowa została rozwiązana z powodu naruszenia, którego dopuściło się konsorcjum nr 1, oraz że w wyniku tego naruszenia doznała ona szkody oszacowanej na 2 345 299,70 lei rumuńskich, tj. około 521 000 EUR. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • PYTANIE PREJUDYCJALNE
  • PRAWO UNIJNE
  • STANOWISKO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
  • OCENA ROZSTRZY6GNIĘCIA TSUE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx