http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONKLUZJE RADY DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ETO

5

W dniu 3 czerwca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane konkluzje Rady w sprawie sprawozdania specjalnego nr 28/2023 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) pn. „Bardziej uczciwa i skuteczna konkurencja w zakresie unijnych zamówień publicznych na roboty budowlane, towary i usługi” (C/2024/3521). Europejski Trybunał Obrachunkowy dnia 4 grudnia 2023 r. opublikował raport podsumowujący wyniki przeprowadzonej kontroli dotyczącej zamówień publicznych w Unii Europejskiej udzielanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ze sprawozdania ETO wynika, że konkurencja w zamówieniach na dostawy, usługi roboty budowlane zmniejszyła się w latach 2011-2021, a główne cele dyrektyw z 2014 r. – tj. uproszczenie, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień i strategiczne wykorzystanie zamówień – nie zostały jeszcze osiągnięte. W konkluzjach Rada zwraca się do Komisji Europejskiej o niezwłoczne przeprowadzenie pogłębionej analizy istniejących ram prawodawczych dotyczących zamówień publicznych (w tym dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE), aby ocenić, czy konieczna jest ich zmiana w trakcie kadencji 2024–2029 w świetle istotnych zobowiązań poczynionych przez UE z myślą o osiągnięciu do 2030 r. celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Zaznacza jednak, że oprócz przeprowadzenia pogłębionej analizy konieczne jest lepsze zrozumienie podstawowych przyczyn spadku konkurencji w zamówieniach publicznych.

Jednocześnie Rada wzywa Komisję i państwa członkowskie, by ściślej ze sobą współpracowały w celu zidentyfikowania odpowiednich zbiorów danych niezbędnych do przeprowadzenia pogłębionej analizy oraz w celu poprawy jakości i czytelności gromadzonych danych.  Rada apeluje do Komisji o przyjęcie ogólnounijnego strategicznego planu działania w dziedzinie zamówień publicznych, który uwzględniałby przyszłe kroki na szczeblu UE, w stosownych przypadkach we współpracy z państwami członkowskimi. Pełen tekst konkluzji dostępny jest na stronie internetowej UZP.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx