AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniu 23 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2560 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie subsydiów zagranicznych…

APEL KOMITETU REGIONÓW I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Europejski Komitet Regionów i Komisja Europejska wspólnie zaapelowały do miast i regionów UE o pilne przekazywanie Ukrainie generatorów prądu i urządzeń grzewczych, które pozwolą jej mieszkańcom…

NOWA ZAKŁADKA NA STRONIE UZP

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych uruchomiona została nowa zakładka poświęcona normom w zamówieniach publicznych. Podmioty zainteresowane znajdą tam informacje na temat podstaw…

PAKIET DOBRYCH PRAKTYK

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił pakiet dobrych praktyk w zakresie stosowania zrównoważonych kryteriów oceny ofert w ramach zamówień publicznych. Składa się on z 3 odrębnych opracowań: „Społeczne…

STOSOWANIE PRZEPISÓW SANKCYJNYCH NA GRUNCIE PZP

W związku z pytaniami dotyczącymi stosowania Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.…

RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH

Rząd przyjął uchwałę o ustanowieniu programu budowy przyszkolnych hal sportowych. Do 2024 roku na ten cel zostanie przeznaczone 2 mld zł. Jeszcze w tym roku samorządy będą miały możliwość rozpoczęcia…

O PLATFORMIE e-ZAMÓWIENIA NA ŚLĄSKU

Urząd Zamówień Publicznych oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizowały szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych z województwa Śląskiego. Tematem tego spotkania było praktyczne…

NA MARGINESIE

TEMAT NUMERU: Profesjonalizacja zamówień publicznych

Piętnaście lat Krajowej Izby Odwoławczej – i co dalej?

MOIM ZDANIEM

Ukierunkowanie na wyniki

Jedną z kompetencji ProcurCompEU jest „ukierunkowanie na wyniki”. Z jednej strony: oczywiste, z drugiej: o co chodzi z tymi wynikami? Spróbujmy zdefiniować oczekiwane wyniki (rezultaty) naszej pracy i…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

ORZECZNICTWO

EUROPEJSKI RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

PRAWO KARNE

W następnym numerze DORADCY

W następnym numerze DORADCY
tematem wiodącym będą: aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

W grudniu ub. roku Rada Ministrów przyjęła Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Stanowią one aktualizację Zaleceń Rady Ministrów w tej sprawie, obowiązujących od 2017 r. O tym, jak należy je rozumieć i uwzględnić w prowadzonych postępowaniach pisać będą nasi autorzy.

Ponadto pisać będą między innymi o:

  • nowym Prawie zamówień publicznych – w kolejnym numerze DODATKU,
  • granicach ingerencji zamawiającego w treść umów o podwykonawstwo,
  • uchylaniu się wykonawcy od zawarcia umowy,
  • partnerstwie publiczno-prywatnym.