http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH

14

14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów – łącznie 101 samorządów otrzyma dofinansowanie inwestycji związanych z utrzymaniem i remontami dróg z rezerwy subwencji ogólnej na 2024 r. Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez rząd podział środków rezerwy subwencji ogólnej na 2024 rok. Dofinansowanie o łącznej wartości 302,7 mln zł uzyska 101 samorządów – 14 województw, 32 miasta na prawach powiatu oraz 55 powiatów. Środki z rezerwy trafią na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także m.in. na remonty i utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu. Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Tworzona jest na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Corocznie środki dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. W 2023 r. środki z rezerwy otrzymało 95 samorządów.

 

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx