Doświadczenie innego podmiotu – pomoc czy ryzyko

55

Jak podkreślono w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 czerwca 2010 r., zamawiający nie może żądać przybrania konkretnej formy współpracy wykonawcy z podmiotem udostępniającym mu swoje doświadczenie czy też zawarcia określonej umowy (w tym podwykonawstwa). Jednocześnie wskazano, iż żaden przepis Pzp nie statuuje dla wykonawcy obowiązku zlecania podwykonawcom zakresu prac odpowiadających posiadanemu przez podwykonawcę doświadczeniu, na które powołuje się podwykonawca.