http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dowodzenie realności ceny

28

Pomimo bogatego orzecznictwa KIO i szerokich dyskusji w doktrynie rażąco niska cena spędza sen z powiek nie tylko zamawiającym, ale i przedsiębiorcom. Dlatego też każdy przypadek wystąpienia ceny budzącej uzasadnione wątpliwości wymaga dokonania odrębnych analiz, a przede wszystkim indywidualnego podejścia do oceny jej realności.  Orzecznictwo KIO w tym zakresie jest bardzo zróżnicowane i nie zawsze płynące z niego wnioski mogą mieć zastosowanie wprost do danego postępowania.

Problemowi ceny rażąco niskiej ustawodawca poświęcił przepis art. 224 i art. 226 ust. 1 pkt 8. Za cenę taką uznaje się cenę nierealną, oderwaną od aktualnych notowań rynkowych, która nie pokrywa kosztów realizacji zamówienia, a zatem nie pozwala wykonawcy na jego należyte wykonanie bez poniesienia straty.

Ocena tej okoliczności powinna być dokonana z uwzględnieniem przedmiotu zamówienia, jego specyfiki i towarzyszących mu realiów rynkowych. Tak, w dużym skrócie definiuje się „cenę rażąco niską”, jak już wspomniałam licznym, orzecznictwie KIO.

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ

W świetle dyspozycji art. 224 ust. 1 zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • SKUTECZNE WYJAŚNIENIA
  • DOWODY
  • KORELACJA WYJAŚNIEŃ DO WEZWANIA
  • KONSEKWENCJE NIESKUTECZNYCH WYJAŚNIEŃ

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx