KLAUZULE WALORYZACYJNE DLA BUDOWNICTWA

18

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa. Dokument ma na celu zaprezentowanie różnych mechanizmów waloryzacji, co powinno ułatwić konstruowanie klauzul waloryzacyjnych w projektowanych umowach w sprawie zamówienia publicznego. Opracowanie jest efektem działania grupy roboczej, w której obok przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej znaleźli się reprezentanci branżowych zrzeszeń sektora budownictwa, a także zamawiający zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. W wyniku prac powstały przykładowe klauzule, bazujące na różnych mechanizmach i uwzględniające różną specyfikę i zakres prowadzonych prac budowlanych. Pierwsza klauzula oparta jest o jeden wskaźnik waloryzacji – wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik ten ma charakter przykładowy, zamawiający może opracować klauzulę wykorzystującą inny wskaźnik, który będzie adekwatny do planowanej inwestycji. Druga klauzula bazuje na tzw. koszyku waloryzacyjnym i polega na tym, że waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźniki produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych, wynagrodzenia oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, a także dane wskazane w tabeli Koszyk Waloryzacyjny. Główny Urząd Statystyczny we współpracy z grupą roboczą opracowuje kalkulatory waloryzacyjne do  powyższych dwóch klauzul, które umożliwią automatyczne wyliczenie wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji. Kalkulatory zostaną udostępnione przez Urząd niezwłocznie po ich przygotowaniu.

 

źródło: gov.pl/web/uzp