http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Komentarze do Prawa zamówień publicznych

178

Recenzja komentarza wydanego przez UZP. Dr hab. prof. UMK Henryk Nowicki

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ

Wydawca: Urząd Zamówień Publicznych

redakcja
Hubert Nowak
Mateusz Winiarz

Warszawa 2021,
Liczba stron 1478

 

Uwagi wstępne

Recenzowana publikacja została przygotowana przez bardzo liczny zespół autorów, będących, w znakomitej większości, wieloletnimi pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych.

Zaproszenie tak licznego grona autorów jest konsekwencją przyjętego założenia, że to właśnie osoby „uczestniczące od samego początku i na każdym etapie w pracach nad ustawą” będą właściwymi dla skomentowania już obowiązujących przepisów. Za ważny należy uznać również fakt, że to właśnie autorzy „nie tylko brali udział w jej przygotowaniu (ustawy Pzp), ale sami inicjowali nowatorskie rozwiązania, a także ujmowali zgłaszane pomysły we właściwe ramy prawne”.

Komentarz dotyczy treści ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze wskazaniem na stan prawny 20 maja 2021 roku. Należy przypomnieć, że przedmiotowy Komentarz stanowi kontynuację działań Urzędu w tym zakresie. W roku 2004 ukazał się również Komentarz pod redakcją ówczesnego prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Tomasza Czajkowskiego, który był kilkakrotnie wznawiany i aktualizowany. Aktywność Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie komentowania przepisów z zakresu zamówień publicznych była i jest kontynuowana w wielu kolejnych publikacjach. Za jedną ze znaczących publikacji w tym zakresie należy uznać publikację: System zamówień publicznych w Polsce, która stanowi podręcznikowe przedstawienie i komentowanie obowiązującego w tym zakresie prawa. Dodatkowym atutem tych wszystkich opracowań jest ich dostępność w pełnej wersji w Internecie. (…)

 


 

Recenzja komentarza wydanego przez C.H.Beck. Dr hab. emerytowany prof. UŁ Andrzej Borowicz

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ

 

Wydawca: C.H.BECK

Marzena Jaworska (red.), Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak

Warszawa 2021,
Liczba stron 1328

 

Uwagi wstępne

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych porównałem objętość obowiązującego wówczas francuskiego kodeksu zamówień publicznych z objętością polskiej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 poz. 344) uderzyła mnie drastyczna dysproporcja pomiędzy objętością tych dwóch aktów prawnych. Francuski kodeks był wielokrotnie obszerniejszy od naszej ustawy. Nie mogłem wówczas przewidywać, że ta dysproporcja zostanie po kilku dekadach w istotny sposób zniwelowana. Przecież jeszcze ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177) liczyła tylko 220 artykułów, podczas gdy obowiązująca obecnie ustawa liczy ich aż 660.

Jakkolwiek na obwolucie recenzowanego opracowania czytamy, że „nowa ustawa ma na celu, uproszczenie procedur (…) oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych”, koherencja obecnej ustawy odbiega, moim zdaniem, in minus od merytorycznej spójności ustawy obowiązującej poprzednio, natomiast system zamówień publicznych statuowany w oparciu o nową ustawę uległ skomplikowaniu.

Mając ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej muszę stwierdzić, iż w efekcie swojej skomplikowanej konstrukcji nowa ustawa Pzp jest trudna do przekazu dydaktycznego, nawet na poziomie szkół wyższych. Dotyczy to zwłaszcza kierunków ekonomicznych oraz inżynierskich. A przecież przyszli ekonomiści i inżynierowie w swojej pracy bardzo często będą stawali wobec konieczności wykonywania swoich czynności zawodowych w sposób wynikający z Prawa zamówień publicznych.

W sytuacji opisanej powyżej szczególnie istotnego znaczenia nabierają komentarze. Pod warunkiem, że będą to komentarze dobre. (…)

Zatem z całym przekonaniem mogę je polecić wszystkim osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi, zarówno w jednostkach zamawiających, jak i w podmiotach gospodarczych, a także specjalistom z kancelarii prawnych oraz firm doradczych i szkoleniowych.


 

Recenzja komentarza wydanego przez Wolters Kluwer. Dr hab. prof. UEK  Ryszard  Szostak

 

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ

 

Wydawca: Wolters Kluwer

Włodzimierz Dzierżanowski (red), Łukasz Jaźwiński, Jarosław Jerzykowski, Marta Kittel, Małgorzata Stachowiak

Warszawa 2021,
Liczba stron 1504

 

 

  1. I. Recenzowany komentarz to dzieło jednotomowe, należy do syntetycznych, choć wyjaśnienie ponad 620 artykułów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 1129) zajęło Autorom blisko 1500 stron tekstu.

Słusznie zrezygnowano z komentarza do odrębnej ustawy – przepisy wprowadzające (por. Dz. U. z 2019 r., poz. 2020), która poza normą ogólną, wyznaczającą wejście w życie nowego Pzp (w dniu 1 stycznia 2021 r.), zawiera przepisy mało interesujące, poświęcone głównie zmianom dostosowawczym o charakterze technicznym w licznych unormowaniach zawartych w kilkudziesięciu ustawach odrębnych (w prawie o notariacie, o adwokaturze, o radcach prawnych, o kombatantach, czy w ustawach o Straży Granicznej, o gospodarcze komunalnej, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o prowadzeniu działalności kulturalnej itd. Wyjątek dotyczy zmian w ustawie z dnia 26 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, lecz komentowanie ich w oderwaniu od rozwiązań utrzymanych w mocy mijałoby się z celem. Jednak objaśnienie do art. 11 ust. 2 pkt 2 (o wyłączeniu reżimu Pzp w stosunku do zamówień koncesyjnych) mogłoby być nieco szersze, zwłaszcza z uwzględnieniem pojęcia, rodzajów i charakteru koncesji oraz odrębności proceduralnych.

Z drugiej strony w komentarzu trafnie zróżnicowano doniosłość praktyczną objaśnianych przepisów, obdarzając bardziej rozwiniętymi uwagami unormowania rangi podstawowej oraz bardziej skomplikowane, czy nastręczające większych trudności kwalifikacyjnych, ograniczając wypowiedzi odnośnie przepisów zbyt oczywistych, okrzepłych, a także drugoplanowych lub kazuistycznych, w które obfituje – niestety – nowa regulacja. Przykładowo na tym tle za udane uznać trzeba objaśnienia do licznych przepisów definicyjnych (art. 7), wprowadzających ustawowe zasady udzielania zamówień publicznych (art. 16 i nast.), czy z zakresu oceny ofert (art. 223 – 226) wraz z problematyką wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 239 -265). (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx