http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rynek europejskich zamówień publicznych w styczniu i lutym 2024 roku

12

Prezentowana poniżej analiza opiera się na danych zawartych wyłącznie w ogłoszeniach opublikowanych w badanym okresie przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH I KONKURSACH

W styczniu i lutym 2024 roku opublikowano łącznie 4 076 ogłoszeń o nowych zamówieniach publicznych i 5 o konkursach. W tym samym okresie roku 2023 opublikowano 4 468 ogłoszeń o zamówieniach i 8 o konkursach. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 8,77%, a w przypadku konkursów spadek o 37,50%.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH

w styczniu i lutym danego roku

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ I KONKURSÓW

W styczniu i lutym 2024 roku opublikowano łącznie 7 547 ogłoszeń o wynikach zamówień publicznych i 16 ogłoszeń o wynikach konkursów. W tym samym okresie roku 2023 opublikowano 8 153 ogłoszenia o wynikach zamówień publicznych i 18 ogłoszeń o wynikach konkursów. W przypadku zamówień oznacza to spadek o 7,43%, a w przypadku konkursów spadek o 7,43%.

 

LICZBA OGŁOSZEŃ O WYNIKACH ZAMÓWIEŃ

w styczniu i lutym danego roku

LICZBA OGŁOSZEŃ O ZAMÓWIENIACH WG RODZAJU

W styczniu i lutym 2024 roku 207 ogłoszeń dotyczyło robót budowlanych (w tym samym okresie roku poprzedniego – 236), 2 394 dostaw, (w tym samym okresie roku poprzedniego – 2 573), a 1 475 usług (w tym samym okresie roku poprzedniego – 1 659).

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH

W wielu postępowaniach zamawiający dopuszczają składanie ofert częściowych, o których jest mowa w art. 91 ust. 1 Pzp. W takich przypadkach jedno ogłoszenie o postępowaniu wprowadza wiele okazji biznesowych.

W styczniu i lutym zamówienia dzielono średnio na 7,4 części (w roku poprzednim na 6,2), z których każda stanowiła okazję do złożenia oferty.

 

LICZBA OKAZJI BIZNESOWYCH / CZĘŚCI

w styczniu i lutym danego roku

LICZBA OGŁOSZONYCH UMÓW

W styczniu i lutym ogłoszono zawarcie 29 986 umów, a w tym okresie roku poprzedniego – 30 925. Oznacza to spadek o 3,04%. Z małymi i średnimi przedsiębiorcami zawarto 16 544 umów, czyli 53,5%. Podane liczby obejmują także zawarte umowy ramowe.

 

LICZBA OGŁOSZONYCH KONTRAKTÓW

w styczniu i lutym danego roku

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

W styczniu i lutym liczba unieważnionych postępowań o zamówienie lub ich części wyniosła 6 869, co stanowi 18,64% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 14,8%, dla dostaw – 18,9% i dla usług – 18,1%). W tym samym okresie roku ubiegłego ogłoszono unieważnienie dla 21,69% wszystkich ogłoszonych wyników okazji biznesowych (dla robót budowlanych – 25,8%, dla dostaw – 19,2% i dla usług – 27,3%). Porównując rok do roku oznacza to spadek o 14,06%.

 

ODSETEK UNIEWAŻNIEŃ

w styczniu i lutym danego roku

Główną przyczyną unieważnień jest brak wystarczającej liczby ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie ogłoszeń informujących o unieważnieniu nie sposób stwierdzić, które zamówienia lub ich części unieważnione zostały z powodu niezłożenia żadnej oferty, a które na skutek odrzucenia wszystkich ofert. Informacja ta byłaby cenna przy określaniu faktycznej liczby ofert składanych w jednym postępowaniu lub jego części.

 

LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

W styczniu i lutym zawarcie 63.89% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty. W tym samym okresie roku minionego odsetek ten wynosił 56.31%. Oznacza to, że w styczniu i lutym tego roku umów poprzedzonych złożeniem tyko jednej oferty było o 13,46% więcej, niż przed rokiem.

Odsetek postępowań, w których w styczniu i lutym wpłynęła określona liczba ofert przedstawiono na wykresie.

 

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w styczniu i lutym, w różnych latach)

[M_REPORT1_SVGeneratedChart_8]

LICZBY OFERT SKŁADANYCH W INNYCH KRAJACH

W styczniu i lutym br., w Niemczech zawarcie 38.21% umów poprzedzone było złożeniem tylko jednej oferty (o 40% mniej niż w Polsce), we Francji 36.25% (o 43% mniej niż w Polsce), we Włoszech 40.46% (o 37% mniej niż w Polsce), a w Hiszpanii 41.8% (o 35% mniej niż w Polsce).

 

UDZIAŁ POSTĘPOWAŃ Z OKREŚLONĄ LICZBĄ OFERT

(w styczniu i lutym 2024 r., w wybranych krajach UE)

ŚREDNIA LICZBA SKŁADANYCH OFERT

W styczniu i lutym w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 1,831 oferty. W tym samym okresie roku ubiegłego liczba ta wynosiła 2,026 oferty. Oznacza to spadek o 9,64%.

 

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

w styczniu i lutym danego roku

Sama średnia liczba ofert składanych w jednym postępowaniu zakończonym podpisaniem umów nie może stanowić miary konkurencyjności postępowań. Liczba ta nie uwzględnia bowiem postępowań (części), w których nie złożono ani jednej oferty. Ogłoszenia o wynikach postępowań zawiera wyłącznie informację pozwalającą na ustalenie łącznej liczby okazji biznesowych (części), które unieważniono na skutek niezłożenia żadnej oferty lub odrzucenia wszystkich ofert.  Ze względu na znaczną liczbę unieważnień można przypuszczać, że faktyczna liczba ofert składanych w odpowiedzi na jedną okazję biznesową jest znacznie mniejsza od 2.

 

ŚREDNIA LICZBA OFERT SKŁADANYCH W WYBRANYCH KRAJACH

W styczniu i lutym br. w Niemczech, w postępowaniach zakończonych zawarciem umowy składano średnio 3,14 oferty, we Francji 4,61, we Włoszech 2,84, a w Hiszpanii 4,15.

ŚREDNIA LICZBA OFERT NA KONTRAKT

 (w styczniu i lutym 2024 r. w wybranych krajach UE

Dane mogą się nieznacznie różnić od danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, co jest wynikiem stosowania innego oprogramowania analitycznego, a także innych, niż TED źródeł pozyskiwania danych. Różnice, o ile istnieją są niewielkie i pozostają bez znaczącego wpływu na ocenę rynku.

 

Od kwietnia 2023 r. wprowadzono korektę algorytmu obliczania średniej liczby ofert złożonych w ramach jednego postępowania. Zmiana polega na tym, że nie są uwzględniane części zamówień, dla których zamawiający informowali o złożeniu więcej, niż 100 ofert. Tak ogromna liczba ofert wydaje się nieprawdopodobna i z ogromnym prawdopodobieństwem jest błędem zamawiającego. Zmiana algorytmu nie wpływa na średnią liczbę ofert składanych w polskich postępowaniach, jednak ma znaczący wpływ na ten wskaźnik obliczany np. w Niemczech.

 

W analizie wykorzystano dane z serwisu TED z ostatniego dnia lutego 2024 r.

Opr. firmy iTexa
(www.itexa.pl)

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx