Szkoła doradcy

46

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Poza kursami dla specjalistów do spraw zamówień publicznych Centrum Kształcenia organizuje szkolenia jednodniowe, przeznaczone zarówno dla pracowników jednostek zamawiających, jak i dla przedsiębiorców. Obecnie oferujemy Państwu udział w następujących szkoleniach:

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

Program szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy, umożliwiającej samodzielne przygotowanie postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji oraz w zgodzie w wytycznymi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w tym zakresie, oszacowania wartości przedmiotu zamówienia, określenia sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób zapewniający przestrzeganie zasady równego traktowania.

Obejmuje zamówienia na:

a) oprogramowanie, z uwzględnieniem wolnego i otwartego oprogramowania, oprogramowania własnościowego, standardowego oraz tworzonego na zamówienie,

b) sprzęt informatyczny z uwzględnieniem rozwiązań dla pojedynczych stanowisk komputerowych i rozwiązań serwerowych, a także podstawowych rodzajów sprzętu peryferyjnego,

c) usługi informatyczne.

Powiązane artykuły

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz usługi informatyczne.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę ćwiczeń. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykładów,  przygotowanych w oparciu o analizę praktyki udzielanych zamówień i orzecznictwo.

 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA BR.

Z dniem 19 października 2014 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), które wprowadzają szereg istotnych zmian.

Program szkolenia ma na celu przedstawienie istoty tych zmian, a także praktycznych konsekwencji, jakie powodują dla zamawiających oraz wykonawców, ubiegających się o zamówienia publiczne.

Szkolenie adresowane jest do osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, a także do przedsiębiorców, uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Szkolenie obejmuje 6 godzin zajęć, w tym 5 godzin wykładów i 1 godzinę seminarium.