Wykluczenie z powodu nienależytego wykonania umowy

80

Czy przesłanka wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp dotyczy zamówień publicznych rozumianych jako zawarte w postępowaniach prowadzonych na podstawie Pzp, czy dotyczy też umów w zakresie zamówień zwolnionych ze stosowania tej ustawy? Wykonawca złożył oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. W ubiegłym roku nie wykonał wcześniejszej umowy dotyczącej zamówienia, do którego nie stosowaliśmy ustawy z powodu wyłączenia z art. 4 pkt 8. Nie wiemy, czy w związku z tym należy wykluczyć wykonawcę z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Analizując treść wskazanej przesłanki wykluczenia należy zauważyć, że sformułowanie dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie zawiera wyrażeń ograniczających możliwość zastosowania tego przepisu wyłącznie do umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w jednym z trybów wskazanych w Pzp. W związku z brakiem zamieszczenia w treści przepisu tej przesłanki należy dokonać oceny ewentualnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do definicji zamówienia publicznego oraz treści art. 4, zawierającego kategorię wyłączeń stosowania Prawa zamówień publicznych…