http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłączenie wójta gminy z uwagi na konflikt interesów w zamówieniu typu in-house

103

Część druga

Udzielanie zamówień publicznych typu in-house nie zwalnia osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego z obowiązku składania oświadczeń o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, wyłączających je z postępowania.

Samo ujawnienie konfliktu interesów w odniesieniu do personelu zamawiającego nie jest problemem samym w sobie. Absolutnie nie do pogodzenia z zasadą uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców jest natomiast faktyczny udział po stronie zamawiającego osób, których prywatny interes przy wykonywaniu kluczowych czynności w postępowaniu koliduje lub może kolidować z interesem zamawiającego.

 

OBOWIĄZEK BADANIA KONFLIKTU INTERESÓW

Jednym z zasadniczych obowiązków nałożonych na każdego kierownika zamawiającego było i jest zapewnienie tego, aby osoby po stronie zamawiającego pozostawały bezstronne oraz obiektywne w toku zarówno przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązek ten jest jednym ze środków, który ma zagwarantować poszanowanie fundamentalnych zasad w systemie zamówień publicznych, czyli zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, a także przejrzystości postępowania. Kierownik zamawiającego musi zatem przeciwdziałać sytuacjom, w których kluczowe czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania wykonywałyby osoby, pozostające w takich relacjach z wykonawcami ubiegającymi się o zamówienie, które mogłyby mieć wpływ na określone rozstrzygnięcie. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUB NIEWYŁĄCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  • OBOWIĄZEK AUTOWERYFIKACJI CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
  • KTO PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO POWINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE 
  • WYMAGANE DZIAŁANIA W PRZYPADKU WYŁĄCZENIA KIEROWNIKA ZAMAWIAJACEGO 
  • OBOWIĄZEK WYŁĄCZENIA W POSTĘPOWANIU ZAMÓWIENIE IN-HOUSE
  • PRZYKŁAD Z ŻYCIA WZIĘTY
  • WNIOSKI

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx