http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłudzenie dotacji lub zamówienia publicznego finansowanych ze środków europejskich

98

Zagrożenie karą i środkami karnymi

Wyłudzenie wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej stanowi przestępstwo zaliczane do kategorii tzw. przestępstw gospodarczych. Jest to występek scharakteryzowany w art. 297 § 1 Kk, umieszczony w rozdziale XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym. Odpowiedzialności karnej za to przestępstwo może podlegać wyłącznie osoba fizyczna.

Występek ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności w wysokości od 3 miesięcy do 5 lat.  Natomiast na podstawie art. 33 § 2 Kk obok kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę, gdy sprawca dopuszcza się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub w przypadku, gdy korzyść majątkową osiągnął (takie właśnie przesłanki spełnia czyn wyłudzenia wsparcia finansowego z art. 297 § 1Kk). W takich przypadkach orzeczona obok kary pozbawienia wolności grzywna może zostać wymierzona w wysokości do 3000 stawek dziennych (art. 309 Kk). Należy jednak podkreślić, że stanowi to jedynie fakultatywne kompetencje sądu. Ustawa karna dopuszcza także możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na inne kary (zwykle względniejsze dla sprawcy). Jest to możliwe na mocy art. 37a Kk, jednak dotyczy tylko takich przestępstw, w przypadku, których wymierzona jako jedyna kara pozbawienia wolności nie byłaby dłuższa niż 1 rok. Wówczas sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

Możliwe jest także warunkowe umorzenie postępowania na mocy art. 66 Kk, gdyż przestępstwo z art. 297 Kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat. Jest to dozwolone w przypadku, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Zbieg przestępstw i zbieg przepisów
  • Problem odpowiedzialności tzw. podmiotu zbiorowego

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx