http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w roku 2021

129

W roku 2021 udzielono 129.662 zamówienia (w 2020 r. – 135.048), których wartość wyniosła 184,6 mld zł (w 2020 r. – 183,5 mld zł), co stanowi ok. 7,04% produktu krajowego brutto (PKB) w roku 2020 (szacunek PKB GUS: 2.622,184 mld zł). Wartość rynku zamówień publicznych w 2020 r. (zarówno zamówień udzielanych w procedurach określonych w Pzp, jak i na podstawie wyłączeń z obowiązku stosowania tej ustawy) wyniosła ok. 297,8 mld zł, podczas gdy w 2020 r. było to ok. 281,0 mld zł.


– „Liczba i wartość zamówień publicznych udzielonych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp w podziale na województwa”.

 

W zamówieniach o wartościach poniżej progów unijnych ponad 89% zamówień udzielono w trybie podstawowym, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 10% postępowań. W zamówieniach o wartościach powyżej progów unijnych w przetargu nieograniczonym udzielono 92% zamówień, a tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano w 7% postępowań. Roboty budowlane stanowiły 39% (w 2020 r. – 43%), dostawy 31% (w 2020 r. – 31%), a usługi 30% (w 2020 r. – 26%) wartości udzielonych zamówień.

 

W Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 150 587 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (w 2020 r. – 113 373) oraz 130 526  ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, o wyniku postępowania lub o wyniku konkursu (w 2020 r. – 107 559). W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej polscy zamawiający opublikowali 23 713 ogłoszeń o zamówieniach i konkursach (w 2020 r. 28 036), co stanowiło ok. 10% wszystkich przetargów ogłoszonych na szczeblu unijnym. Opublikowano także 30 578  ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz wynikach konkursu (w 2020 r. – 28 444).

 

Z ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wynika, że ok. 97% (w 2020 r. także 97%) zamówień na polskim rynku udzielono przedsiębiorstwom krajowym, a 123 kontrakty (w 2020 r. – 109) na realizację zamówień publicznych za granicą przypadły polskim wykonawcom.

 

Przeciętny czas trwania postępowania o wartości zamówienia poniżej progów unijnych wyniósł 39 dni (w 2020 r. – 41 dni).

 

W zamówieniach o wartości poniżej progów unijnych średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania wyniosła 2,59 (w 2020 r. – 2,78).  W 35% (w 2020 r. – 28%) wszczętych postępowań o wartościach powyżej progów unijnych i w 17% (w 2020 r. – 14%) postępowań o wartościach poniżej progów unijnych cena była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 326 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w 2020 r. – 291); z tego: 174 (w 2020 r. – 224) kontrole uprzednie obligatoryjne (przed zawarciem umowy) oraz 152 kontrole doraźne (w 2020 r. – 67). W 71% (w 2020 r. – 64%) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy.

 

Liczba odwołań wniesionych w 2021 r. była na poziomie 3 811 (w 2020 r. – 3 545). 48% odwołań w 2021 r. było rozstrzyganych merytorycznie. Pozostałe 52% wnoszonych odwołań jest kończonych w sposób formalny (zwrot, umorzenie, odrzucenie odwołania).

 

System miniPortal w 2021 r. wykorzystany został przy prowadzeniu 54 337 postępowań o zamówienie publiczne (w 2020 r. – 15 860). Z miniPortalu skorzystało 7 081 zamawiających (w 2020 r. – 2 581).

 

 

Źródło: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2021 roku”, gov.pl/web/uzp.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx