Związanie wykonawcy ofertą

32

W sytuacji, w której termin związania ofertą upływa po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zaś wykonawca oferty najkorzystniejszej nie jest już zainteresowany zawarciem tejże umowy, zamawiający nie dysponuje żadną podstawą prawną, aby na wykonawcy wymóc jej zawarcie. Jeżeli zatem w postępowaniu złożono inne ważne oferty, których wykonawcy wyrazili zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 3 może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Oczywiste jest, że o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jest zobowiązany zawiadomić wykonawców oraz zamieścić stosowne informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.