AKTUALNOŚCI:

WAŻNOŚĆ PODPISU KWALIFIKOWANEGO

W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryza­cji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści…

KONTYNUACJA PROGRAMU 75+

Adresowany do małych gmin pro­gram „Opieka 75+" w 2019 r. będzie realizowany w rozszerzonej formule; gminy, które przystępują do progra­mu mogą liczyć na dofinansowanie nawet połowy kosztów…

NAGRODY W KONKURSIE

Urząd Zamówień Publicznych poin­formował, iż w ogłoszonym wcze­śniej konkursie na pozacenowe kry­teria oceny ofert wyróżnieni zostali ex aequo następujący zamawiający: Szpital Specjalistyczny Chorób…

NOWELIZACJA KODEKSU WYBORCZEGO

W Dzienniku Ustaw pod poz. 273 ogłoszona została ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy —Kodeks wyborczy, przywracająca jedną komisję wyborczą we wszyst­kich wyborach, z wyjątkiem wy­borów…

POWIATOWE URZĘDY PRACY PO KONTROLI NIK

Pomimo spadku bezrobocia i coraz mniejszej liczby bezrobotnych reje­strowanych w urzędach pracy, insty­tucje te zatrudniały wciąż tyle samo osób — wynika z kontroli NIK. Izba zwróciła też uwagę, że…

NOWE OZNAKOWANIE POMIARU PRĘDKOŚCI

Ministerstwo Infrastruktury, wycho­dząc naprzeciw oczekiwaniom kie­rowców, opracowało nowe znaki in­formujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozpo­rządzenia w sprawie znaków i…

PRZETARG NA BUDOWĘ Al

W połowie lutego otwarte zostały ofer­ty w powtórzonym przetargu na za­projektowanie i budowę autostrady Al na odcinku węzeł Piotrków Trybu­nalski Południe i węzeł Kamieńsk o długości 24,2 km. To…

TEMAT NUMERU: Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja to za mało

Joanna Knapińska Przemysław Grosfeld Celem powstania nowej ustawy Prawo zamówień publicznych jest zwiększenie efektywności systemu. Często wydaje się, że rynkiem zamówień publicznych rządzi…

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 24 stycznia 2019 r. do uzgodnień, opiniowania oraz konsultacji skierowany został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego autorami są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz…

Szerokie konsultacje koncepcji zmian

Wypowiedź Huberta Nowaka Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Regulacje dotyczące obszaru zamówień publicznych zanim przyjęły formę projektu aktu prawnego poprzedzone zostały…

Opinie Ekspertów

O opinie, a właściwie o pierwsze wrażenia po pierwszym czytaniu projektu Prawa zamówień publicznych zapytaliśmy czołowych ekspertów w zakresie zamówień publicznych - wybitnych praktyków, naukowców,…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Elektroniczna forma oferty

Zarówno u zamawiających, jaki i u wykonawców nowe zasady dotyczące elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składania ofert, budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.…

Kolejna nowelizacja

W Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz. 53 ogłoszona została ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Wprowadza ona zmianę art. 4 Prawa zamówień publicznych. Opr. na podst. inf.…

PRAWNIK PODPOWIADA

ROZMOWA DORADCY

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienia publiczne w styczniu 2019 roku

W styczniu 2019 roku opublikowano 28.229 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 21.463, a w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 6.766. Opublikowano…

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Zgodnie ze wszystkimi prawidłami sztuki opis przedmiotu zamówienia, niezależnie od rodzaju i charakteru danego zamówienia, powinien być dokładny, wyczerpujący, jednoznaczny. Powinien uwzględniać…

UMOWY O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dopuszczalne zmiany umów o zamówienia publiczne

Ustawodawca unijny na gruncie nowych dyrektyw 2014/24/UE (klasyczna) oraz 2014/25/UE (sektorowa) w sprawie zamówień publicznych wprowadził grupę przepisów dotyczących zmian umów, które mają przyczynić…

POLEMIKA

Raz jeszcze o „elektronicznej komunikacji”

W Doradcy z grudnia ubiegłego roku ukazał się artykuł Piotra Zatyki pt. „Elektroniczna komunikacja”. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa wielu z przedstawionych przez Autora tez nie można…

NA MARGINESIE

Nowe Prawo

Kiedy ponad piętnaście lat temu prezentowałem w Sejmie projekt Prawa zamówień publicznych, które miało zastąpić uchwaloną dziesięć lat wcześniej ustawę o zamówieniach publicznych nie sądziłem, że…