AKTUALNOŚCI:

Opinia UZP dot. wadium

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię pn. „Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu…

Wykorzystanie środków z RPO

Wykorzystanie środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych przyśpieszyło; jeszcze pod koniec sierpnia zagrożonych mieliśmy 1,3 mln euro, a obecnie ten poziom spadł do 700 mln euro –…

Aspekty społeczne w zamówieniach

W dniu 5 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła „Raport z realizacji Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w…

Wzrost wpływów z PIT

Ponad 42,4 mld zł wyniosą w 2019 r. wpływy gmin z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych. To o 5,9 mld zł więcej niż wpływy z tego tytułu szacowane na ten rok - wynika z prognoz…

Przypomnienie UZP

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych z dniem 18 października 2018 r., których wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi…

Uruchomienie miniportalu

W dniu 4 października 2018r. Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki zakończył prace…

Tekst jednolity Pzp

W dniu 16 października 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1986, zostało opublikowane obwieszczenie  Marszałka Sejmu RP z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia…

NA MARGINESIE

(Nie)wolna ręka

„Wolna ręka” to bardzo malownicze, literackie określenie, które występując w zdaniu zawsze oznacza i rozumiane jest jako pełna dowolność, swoboda postępowania, decydowania itp. Potwierdza to…

TEMAT NUMERU: RAŻĄCO NISKA CENA

Tryb sytuacji szczególnych

Tryb zamówienia z wolnej ręki stanowi procedurę wyjątkową i dlatego też jego stosowanie obwarowane jest największą ilością warunków. Może być stosowany wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą,…

Natychmiastowe wykonanie zamówienia

Zgodnie z art. 67 Prawa zamówień publicznych zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym w sytuacjach, gdy zastosowanie innego, konkurencyjnego trybu postępowania, nie jest możliwe.…

INTERPRETACJE / WYJAŚNIENIA

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Artykuł 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu zdefiniowania tego pojęcia ustawodawca odsyła do ustawy o zwalczaniu…

MOIM ZDANIEM

Doświadczenie zdobyte w konsorcjum

Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 23). Nie wspomina jednak o tym, jak należy traktować doświadczenie zdobyte przez…

PRAWNIK PODPOWIADA

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nowa (wirtualna) rzeczywistość

Dzień 18 października 2018 r. to ważna data w polskim systemie zamówień publicznych. Wraz z tym dniem wprowadzony został obowiązek komunikacji między zamawiającymi a wykonawcami przy użyciu środków…

POD PRĄD CZY Z PRĄDEM

Terminy w Prawie zamówień publicznych

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie…

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zmiany trzech ważnych rozporządzeń

W dniu 18 października 2018 r. weszły w życie zmiany trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia…

PRACA DYPLOMOWA