http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA UZP

28

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie art. 472 ust. 5 w zw. z art. 468 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych ogłosił nabór na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu czytamy, że do jego zadań należało będzie m.in. sprawowanie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Departament Kontroli Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad udzielania zamówień publicznych i dokonywania kontroli procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym Pzp, sprawowanie nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Biuro Odwołań, w szczególności w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej, w tym zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Krajowej Izby Odwoławczej, a także promowanie efektywności zamówień publicznych. Kandydat powinien posiadać kompetencje kierownicze (myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zarządzanie ludźmi), co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu zamówień publicznych. Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej (opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata) lub w postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym kandydata) do dnia 2 kwietnia 2024 r. na adres UZP.

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx